Menu Zamknij

XXX ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2.  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
3.  Projekty uchwał XXX WZA wraz z uzasadnieniem
4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010r.
5.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
6.  Ocena sytuacji spółki
7. Formularze

8.  Informacja dotycząca wyborów do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
9.  Inne materiały

Raport Roczny 2010

Uchwały podjęte przez XXX WZA PROCHEM S.A. 11 czerwca 2011 r.

Protokół – XXX WZA PROCHEM S.A.

Regulamin WZA