Menu Zamknij

Obszary działania


Kompleksowa obsługa inwestycji

PROCHEM wykonuje kompleksowe usługi inżynierskie – obejmujące wszystkie etapy procesu inwestycyjnego – zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Klientów.

Na etapie przygotowania inwestycji, wykorzystując potencjał inżynierski, wspomagamy inwestora w optymalizacji koncepcji technicznej przedsięwzięcia, w analizie uwarunkowań realizacyjnych i oszacowaniu budżetu. W fazie projektowania sporządzamy dokumentację we wszystkich branżach wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń.

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej realizujemy inwestycję jako generalny wykonawca (w formule „zaprojektuj i zbuduj”) lub zarządzamy wykonawcami w imieniu inwestora. Koordynujemy roboty budowlane i instalacyjne oraz zakup urządzeń i wyposażenia na potrzeby inwestycji – aż do przekazania obiektu inwestorowi.

Wykonywanie tak różnorodnych zadań w ramach jednej organizacji zapewnia optymalizację przebiegu realizacji inwestycji i spełnienie najbardziej wymagających oczekiwań Klienta dotyczących terminowości, kosztów i jakości przedsięwzięcia. Kompleksowa obsługa inwestycji może być realizowana przez PROCHEM
w różnorodnych formach organizacyjnych i prawnych, każdorazowo uzgadnianych z Klientem.

Mamy praktyczne doświadczenie w stosowaniu często spotykanych na rynku formuł współpracy, m.in.:

 • Projektowanie, kompletacja dostaw, realizacja pod klucz (EPC),
 • Generalna realizacja inwestycji (GRI) – Management Contracting,
 • Generalne wykonawstwo (GW),
 • Projektowanie, kompletacja dostaw, zarządzanie budową (EPCM),
 • Project Management / Inwestorstwo zastępcze (IZ),
 • Zarządzanie budową (CM),
 • Nadzór inwestorski (NI).

W zależności od potrzeb Klienta, PROCHEM może wykonywać usługi dotyczące wybranych etapów realizacji inwestycji.


Działania poprzedzające inwestycję

Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych jest punktem wyjścia do rozwoju i dalszej działalności każdego podmiotu gospodarczego.

Oferujemy doradztwo techniczne zarówno w zakresie budowy nowych, jak również modernizacji i rozbudowy istniejących obiektów. Na życzenie Klienta opracowujemy koncepcje programowo-przestrzenne oraz wykonujemy ekspertyzy i opinie techniczne. Ponadto sporządzamy wariantową analizę techniczną dla potencjalnych lokalizacji nowych inwestycji.

Specjaliści z PROCHEMU mogą określić budżet inwestycji na wczesnym etapie jej przygotowania z dokładnością zależną od stopnia szczegółowości materiałów wstępnych. Prowadzimy badania wykonalności i opłacalności inwestycji (feasibility study) – zarówno dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i dla potrzeb ich modernizacji lub rozbudowy. Materiały przygotowywane w tej fazie stanowią podstawę do podejmowania optymalnych decyzji inwestycyjnych.


Wielobranżowe projektowanie

PROCHEM oferuje usługi projektowe we wszystkich branżach
i wszystkich fazach wraz z uzyskaniem wymaganych dla nich uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń.

Doświadczenie, wysokie umiejętności projektantów i nowoczesne narzędzia pracy gwarantują wysoką jakość projektów i krótkie terminy ich wykonania – w zakresie wymaganym przez Klienta (od fazy studialnej do rysunków warsztatowych), na podstawie norm polskich lub innych – wskazanych przez Klienta.

W pionie projektowym zatrudnieni są wysoko wykwalifikowani pracownicy w następujących specjalnościach:

 • technologicznej,
 • architektonicznej,
 • konstrukcyjno-budowlanej,
 • mechanicznej (aparaty i urządzenia),
 • orurowania technologicznego,
 • elektrycznej,
 • teletechnicznej i telekomunikacyjnej,
 • kosztorysowej,
 • pomiary i automatyka,
 • drogowej,
 • instalacje cieplne, wentylacyjne i klimatyzacyjne,
 • instalacje gazowe,
 • instalacje wodociągowe, kanalizacyjne oraz przeciwpożarowe.

Projekty wykonywane przez nas powstają na podstawie technologii licencyjnych lub Klienta. PROCHEM wykonuje również oceny zagrożenia wybuchem, ekspertyzy i opinie dotyczące konstrukcji budowlanych, itp. Opracowania projektowe wykonywane są przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, systemów wspomagania projektowania – zarówno w środowisku graficznym 2D i 3D.

Zastosowanie modelowania trójwymiarowego obiektów budowlanych (3D) ułatwia współpracę międzybranżową i zapobiega ewentualnym kolizjom czy błędom, co korzystnie wpływa na efektywność pracy
i znacznie skraca czas opracowywania dokumentacji. Ponadto modelowanie 3D daje możliwość sprawdzania wielu wariantów
i analizowania zachowania budowli – jeszcze na etapie cyfrowego modelu.

W naszej firmie, już od 2002 roku, używamy specjalistycznego systemu projektowania trójwymiarowego PDMS w realizacji skomplikowanych projektów we wszystkich branżach. Jest on przeznaczony głównie do projektowania instalacji technologicznych. Obok tego narzędzia, wprowadziliśmy kolejny program do modelowania 3D – REVIT. Program ten realizuje założenia koncepcji BIM (Building Information Modeling) służącej nie tylko opracowaniu trójwymiarowego modelu obiektu, lecz także bazy danych umożliwiającej jego efektywną eksploatację.

Projektowanie i budownictwo zrównoważone to kolejny obszar, w którym PROCHEM wykorzystuje wieloletnie doświadczenie projektowe. Nasi specjaliści stosują nowatorskie rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające uzyskanie certyfikacji LEED czy BREEAM – zarówno dla obiektów biurowych oraz komercyjnych, jak i przemysłowych.


Realizacja inwestycji

Istotnym powodem, dla którego wybiera nas wielu klientów jest zdolność organizacyjna do łączenia wszystkich elementów procesu inwestycyjnego.

Kompleksowo realizujemy inwestycję od wykonania prac projektowych aż do przekazania inwestorowi gotowego obiektu „pod klucz”. Działając w różnorodnych formułach (Generalne Wykonawstwo, Generalna Realizacja Inwestycji, EPC) – bezpośrednio zawieramy umowy z kwalifikowanymi podwykonawcami i dostawcami, a na gotowy obiekt udzielamy własnej gwarancji. Dzięki stałemu procesowi kwalifikacji i oceny podwykonawców i dostawców (zgodnie z procedurami Zintegrowanego Systemu Zarządzania) jesteśmy w stanie spełnić najwyższe wymagania jakościowe Klientów.

Dział Realizacji Inwestycji odpowiada za kontraktację dostaw
i robót oraz prowadzenie budowy. W dziale tym zatrudniamy profesjonalną kadrą inżynierską z wieloletnim doświadczeniem.

Po zakończeniu inwestycji oferujemy również usługi w zakresie rozruchu.

Dysponujemy własną grupą wyspecjalizowaną w rozruchach instalacji przemysłowych, gotową do przeprowadzenia lub nadzorowania rozruchów mechanicznych i technologicznych. Na życzenie Klienta możemy także przeprowadzić specjalistyczne szkolenie personelu zarówno na terenie zakładu, jak i u producentów maszyn i urządzeń.


Zarządzanie realizacją inwestycji

Wykorzystując zdolność organizacyjną do łączenia wszystkich elementów procesu inwestycyjnego, PROCHEM świadczy usługi w zakresie zarządzania realizacją inwestycji.

Podejmujemy się roli Project Managera (PM) (Inwestor Zastępczy) lub Construction Managera (CM, EPCM), kierując całym procesem budowlanym od etapu planowania i projektowania przez nadzór nad realizacją aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie gotowego obiektu.

Wykonujemy również obowiązki Inżyniera Kontraktu wg FIDIC przy realizacji kontraktów finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

W zakresie usług zarządzania realizacją inwestycji oferujemy m.in.:

 • przygotowanie harmonogramu prac,
 • budżetowanie przedsięwzięcia,
 • wykonanie prac projektowych oraz ubieganie się o pozwolenie na budowę (PROCHEM realizuje te działania w sposób bezpośredni lub – w imieniu inwestora – nadzoruje ich wykonanie przez inne jednostki projektowe; usługa ta jest opcjonalna),
 • przeprowadzenie przetargu na generalnego wykonawcę (Project Management) lub przetargów na wykonawców pakietów robót (Construction Management),
 • kompletację dostaw – urządzeń i wyposażenia (usługa opcjonalna),
 • bieżącą koordynację i kontrolę prac na budowie,
 • sprawowanie Nadzoru Inwestorskiego (usługa opcjonalna),
 • kontrolę zaawansowania finansowego i zatwierdzanie faktur,
 • koordynację odbiorów i usuwania usterek,
 • prowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • sporządzenie raportu końcowego,
 • obsługę w okresie gwarancyjnym.

W zależności od potrzeb Klienta, PROCHEM może wykonywać usługi dotyczące wybranych etapów realizacji inwestycji.


Kompletacja dostaw

Tym zagadnieniem w PROCHEMIE zajmuje się doświadczony zespół kompletacji dostaw. Dysponuje on weryfikowanymi na bieżąco bazami danych, zawierającymi zestawienia kwalifikowanych producentów oraz dostawców aparatów
i urządzeń, a także wykonawców usług budowlanych. Wysokie kompetencje zespołu stanowią gwarancję profesjonalnego przeprowadzenia procesu zakupów zgodnie z ustalonym harmonogramem. Proces kompletacji dostaw obejmuje m.in.:

 • prekwalifikację dostawców,
 • przygotowanie technicznych i handlowych zapytań ofertowych,
 • negocjacje i ocenę ofert (rekomendacja),
 • zawarcie umowy przez PROCHEM lub doprowadzenie do zawarcia umowy przez inwestora,
 • inspekcje jakości, akceptację wysyłki,
 • organizację transportu i spedycji,
 • śledzenie harmonogramu realizacji,
 • potwierdzanie płatności,
 • przyjęcie na plac budowy,
 • rozliczenie końcowe.

Usługa ta może być wykonywana w ramach kompleksowej obsługi inwestycji lub jako odrębne zadanie.


Konsulting

W ramach współpracy, PROCHEM S.A. oferuje pakiet usług o charakterze konsultingowym.

Usługi konsultingowe w zakresie udzielonych kredytów:

 • doradztwo techniczne w zakresie kontroli udzielonych kredytów
 • due diligence
 • ocena stanu technicznego inwestycji
 • wycena obiektów budowlanych
 • kontrola realizacji inwestycji, kosztów oraz harmonogramowanie

PROCHEM, pełniąc rolę doradcy technicznego w zakresie ponoszonych kosztów realizowanego przedsięwzięcia, oferuje swoje usługi przede wszystkim instytucjom finansowym (głównie bankom) kontrolującym wydatkowanie kredytów udzielanych na cele inwestycyjne. Szczególnym rodzajem usług doradczych świadczonych przez PROCHEM są te dotyczące kontroli przebiegu procesu inwestycyjnego i kosztów projektów farm wiatrowych, finansowanych przez banki.

Usługi konsultingowe w zakresie dofinansowania projektów z zakresu ochrony środowiska:

PROCHEM posiada wieloletnią praktykę w zakresie świadczenia usług konsultingowych dotyczących pozyskiwania środków unijnych na projekty sektora ochrony środowiska. Usługa obejmuje pomoc
i doradztwo podczas m.in.:

 • opracowywania wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie,
 • wykonywania Studium Wykonalności projektu oraz kompletnej dokumentacji aplikacyjnej,
 • wykonywania niezbędnych analiz, przy podejmowaniu decyzji strategicznych i finansowych opracowywania dokumentacji aż do podpisania umowy o dofinansowanie.

Techniczne usługi konsultingowe:

 • konsultacje na etapie przygotowań Inwestora do podjęcia decyzji inwestycyjnej,
 • analiza i ocena projektów koncepcyjnych oraz wykonywanie studium technicznego nowych i istniejących instalacji,
 • selekcja, prowadzenie negocjacji i wybór licencjodawców,
 • przygotowywanie, weryfikacja, odbiór projektu bazowego,
 • wykonywanie pre-feasibility study oraz feasibility study dla inwestycji.