Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 23.10.2015

Spółka PROCHEM S.A. otrzymała informację jak niżej:

W wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 22 października 2015 r. fundusz inwestycyjny QUERCUS Parasolowy SFIO zwiększył samodzielnie udział w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A. oraz przekroczył próg 5 % ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Przed zmianą Fundusz posiadał 190 644 akcji Spółki, co stanowiło 4,895 % kapitału zakładowego oraz posiadał 190 644 głosy z tych akcji, co stanowiło 4,893 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień transakcji Fundusz posiadał 194 944 akcji Spółki, co stanowiło 5,005 % kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dawały 194 944 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,003 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.