Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 21.10.2014

Spółka PROCHEM S.A. otrzymała informację jak niżej:

W wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 17 października 2014 r. fundusze inwestycyjne (QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ) zarządzane przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. przekroczyły 5% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A. Przed zmianą Fundusze łącznie posiadały 193 994 akcji Spółki, co stanowiło 4,98% kapitału zakładowego oraz posiadały 193 994 głosy z tych akcji, co stanowiło 4,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień transakcji Fundusze łącznie posiadały 204 198 akcji Spółki, co stanowiło 5,24% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dawały 204 198 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,24 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.