Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki PROCHEM S.A.

Data publikacji: 05.11.2013

W dniu 4 listopada 2013r. Spółka PROCHEM S.A. otrzymała informację jak niżej:

Legg Mason TFI, działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., w imieniu Legg Mason Parasol FIO, Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego oraz Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (zwanego dalej „Funduszami”) zawiadamia, że przeprowadzono transakcje sprzedaży akcji PROCHEM S.A. co wpływa na zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W wyniku transakcji ww. Fundusze posiadają akcje, które stanowią poniżej 15 % w ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Przed transakcją na rachunkach ww. Funduszy znajdowało się 610 415 szt. akcji Spółki, co stanowiło 15,67 % udziału w kapitale zakładowym Spółki dających prawo do 610 415 głosów z tych akcji, co stanowiło 15,67 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusze posiadają 560 549 szt. akcji Spółki, co stanowi 14,39% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 560 549 głosów z tych akcji, co stanowi 14,39 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.