Menu Zamknij

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.


Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.

Data publikacji: 17.08.2011

W dniu 17 sierpnia spółka otrzymała informację jak niżej:

W wyniku nabycia akcji PROCHEM S.A., akcje Spółki, z których wynika uprawnienie dla Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A., do wykonywania w imieniu Klientów/Funduszy prawa głosu, reprezentują ponad 15 % ogólnej liczby głosów.

Przed dniem 10 sierpnia 2011 r. na rachunkach Klientów/Funduszy znajdowało się 566.754 akcji Spółki, co stanowiło 14,55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 566.754 głosów z tych akcji, co stanowiło 14,54 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stan na rachunkach Klientów/Funduszy na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia — 603.682 akcji Spółki, co stanowi 15,50 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 603.682 głosów z tych akcji, co stanowi 15,48 % ogólnej liczby głosów nа Walnym Zgromadzeniu Spółki.