Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 17.11.2014

W dniu 17 listopada 2014 r. spółka PROCHEM S.A. podpisała umowę z Alstom Power Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie części dokumentacji technicznej (w tym wykonanie i aktualizacja modelu 3D) dla zadania inwestycyjnego „BUDOWA BLOKÓW 5 I 6 W ELEKTROWNI OPOLE”.

Termin wykonania – sukcesywnie w okresie 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 20% wynagrodzenia netto. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania za zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych, ale nie więcej niż 100% wynagrodzenia netto. Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość brutto tej umowy przekracza 10% kapitałów własnych emitenta.