Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 16.02.2015

W dniu 16 lutego 2015 r. spółka PROCHEM S.A. otrzymała podpisaną umowę ze SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz wykonanie robót budowlano-montażowych części technologicznej w ramach realizowanego przez SKANSKA kontraktu zawartego z Zakładem Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego obejmującego modernizację i rozbudowę składu MPS w Porażynie.

Wartość umowy – 18 169 388 PLN (BRUTTO).
Termin wykonania – 32 miesiące od dnia podpisania umowy.
W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych.