Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 22.08.2017

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 22.08.2017 r. spółka PROCHEM S.A. podpisała umowę z Polimex-Mostostal S.A. Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z zastosowaniem modelowania 3D oraz świadczenie innych usług inżynierskich dla kontraktu na „Dostawę i Montaż Bloku Gazowo-Parowego w Elektrociepłowni Żerań w Warszawie”.

Wartość umowy – 7 847 500 PLN (BRUTTO) w części ryczałtowej.
Termin wykonania – ok. 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 20% wynagrodzenia. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych ale nie więcej niż 100% wynagrodzenia.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wartość umowy.