Menu Zamknij

Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych


Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych

Data publikacji: 10.08.2018

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), w nawiązaniu do informacji zawartej w raporcie nr 31 z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz raporcie nr 37 z dnia 12 lipca 2018 r. informuje, że w dniu 09 sierpnia 2018 r. Emitent, jako Wykonawca zawarł z Biblioteką Narodową jako Zamawiającym Umowę, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zespole budynków „A” Biblioteki Narodowej w Warszawie przy al. Niepodległości 213, w ramach przedsięwzięcia pn.: ,,Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – modernizacja czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej w Warszawie”.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umowy wynosi 39 970 582,17 zł brutto. Termin wykonania umowy strony określiły na 10 sierpnia 2020 roku. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie wypłacane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, odpowiednio do poziomu zaawansowania prac.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi wartość umowy.