Menu Zamknij

Zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych


Zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych

Data publikacji: 24.05.2019

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 24 maja 2019 roku, Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę, zawartą przez Emitenta, jako Wykonawcę, z thyssenkrupp Industrial Solutions AG, jako Zamawiającym. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług projektowych dla realizowanej przez thyssenkrupp Industrial Solutions AG dla ANWIL S.A. we Włocławku instalacji kwasu azotowego i neutralizacji.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umowy wynosi 2,4 mln EUR netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie wypłacane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, odpowiednio do poziomu zaawansowania prac.
Termin wykonania umowy (z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej) strony określiły na 14 czerwca 2020 roku.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi wartość umowy.