Menu Zamknij

Zawarcie umowy na projektowanie i roboty budowlane


Zawarcie umowy na projektowanie i roboty budowlane

Data publikacji: 26.08.2019

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 roku, zawarł, jako Wykonawca, z GE Power sp. z o.o., jako Zamawiającym umowę na projektowanie i budowę kotłowni pomocniczej dla Bloku C Elektrowni Ostrołęka.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umowy wynosi 43,99 mln PLN netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i będzie wypłacane w ratach powiązanych z zaawansowaniem prac.

Termin wykonania umowy (z wyłączeniem dokumentacji powykonawczej) strony określiły na 01 czerwca 2021 roku.
W umowie przewidziano ograniczenie odpowiedzialności Emitenta do 20% należnego Emitentowi Wynagrodzenia.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi wartość umowy.