Menu Zamknij

Zawarcie umowy na prace projektowe


Zawarcie umowy na prace projektowe

Data publikacji: 22.06.2022

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 22 czerwca 2022 r., ze spółką PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej jako „Inwestor”) została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania o nazwie „Instalacja do filtracji produktów oksyalkilenowania”.

Zarząd Emitenta informuje, że jest to kolejna umowa zawarta z Inwestorem na prace projektowe. We wrześniu 2021 r. Emitent zawarł z Inwestorem umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania o nazwie „Kompleksowe wykonanie Dokumentacji Projektowej w ramach Rozbudowy Wytwórni ETE-2 PCC Exol. S.A. w Płocku”.

W ocenie Zarządu żadna z powyższych umów nie spełnia samodzielnie kryteriów dla informacji poufnej określonych w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na wartość tych umów.

Jednakże w związku z tym, że w dniu dzisiejszym łączna wartość umów zawartych z Inwestorem osiągnęła poziom ponad 8,1 mln PLN netto, Zarząd Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.

Wynagrodzenie Emitenta w obu umowach ma charakter ryczałtowy i jest wypłacane w ratach powiązanych z zaawansowaniem prac.

Termin wykonania w obu umowach został określony na 10 miesięcy liczonych od daty ich zawarcia.