Menu Zamknij

Uzupełnienie raportu za pierwsze półrocze 2022 roku o kompletne oświadczenie Zarządu


Uzupełnienie raportu za pierwsze półrocze 2022 roku o kompletne oświadczenie Zarządu

Data publikacji: 11.10.2022

Zarząd PROCHEM S.A., jednostki dominującej Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. w uzupełnieniu do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za pierwsze półrocze 2022 roku przesyła kompletne oświadczenie Zarządu wymagane przepisami prawa. W opublikowanym oświadczeniu Zarządu sporządzonym na podstawie & 68 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim zabrakło zwrotu: „półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta i Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka”.


Poprawna treść oświadczenia w załączeniu (plik do pobrania).