Menu Zamknij

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

Data publikacji: 27.01.2022

Działając na podstawie § 80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:
I kwartał / 2022                                  2022.05.12
III kwartał / 2022                                2022.11.09

RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2021
– jednostkowy raport roczny                 2022.04.28
– skonsolidowany raport roczny           2022.04.28

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY
– za I półrocze roku 2022                     2022.09.27

Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2021 r. i II kwartał 2022 r.

Jednocześnie zgodnie z § 62 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą spółki PROCHEM S.A., a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z raportem biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego.