Menu Zamknij

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

Data publikacji: 27.01.2015

Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim Zarząd PROCHEM S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku.


ROZSZERZONE SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE (QSr) za:

        IV kwartał/2014                                    2015.02.27

        I kwartał/2015                                       2015.05.15

        III kwartał/2015                                     2015.11.16


RAPORTY ROCZNE ZA ROK 2014

        jednostkowy raport roczny               2015.04.30

        skonsolidowany raport roczny        2015.04.30


ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY

        za I półrocze roku 2015                        2015.08.31


Jednocześnie zgodnie z § 83 ust.1 oraz ust. 3 ww. Rozporządzenia Zarząd PROCHEM S.A. oświadcza, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zamieszczać będzie kwartalną informację finansową dotyczącą spółki PROCHEM S.A. a w skonsolidowanym raporcie półrocznym skrócone półroczne sprawozdanie finansowe jednostki dominującej PROCHEM S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania jednostkowego.