Menu Zamknij

Podpisanie znaczącej umowy


Podpisanie znaczącej umowy

Data publikacji: 22.04.2013

W dniu 22 kwietnia 2013 r. spółka PROCHEM S.A. podpisała umowę z Inowrocławskimi Kopalniami Soli „SOLINO” Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu.

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji pod nazwą „Infrastruktura dla kawern magazynowych G-10 i G-21 oraz dla otworu eksploatacyjnego G-40”.

Wartość umowy – 8 346 743 PLN (BRUTTO). Termin wykonania – 63 tygodnie od dnia podpisania umowy. W umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, ich wartość jest ograniczona do 60% wynagrodzenia netto. Każda ze stron ma możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych.

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ wartość tej umowy przekracza wartość 10% kapitałów własnych emitenta.