Menu Zamknij

Otrzymanie przez PROCHEM S.A. zawiadomienia o przedłużeniu terminu obowiązywania porozumienia pod nazwą POROZUMIENIE PHC


Otrzymanie przez PROCHEM S.A. zawiadomienia o przedłużeniu terminu obowiązywania porozumienia pod nazwą POROZUMIENIE PHC

Data publikacji: 18.01.2018

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2018 roku otrzymał od POROZUMIENIA PHC zawiadomienie, że zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, osoby wymienione w załączniku nr 1, które przystąpiły do POROZUMIENIA PHC – porozumienie o współpracy przy wykonywaniu praw z posiadanych akcji w spółce PROCHEM Spółka Akcyjna w Warszawie przedłużyły termin obowiązywania przedmiotowego porozumienia do zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCHEM S.A zwołanego na 26 stycznia 2018 roku (zgodnie z raportem Spółki z dnia 11 grudnia 2017 r.).

Członkowie porozumienia dysponują wspólnie 868 596 akcjami spółki PROCHEM S.A., dającymi prawo do wykonywania 869 696 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PROCHEM S.A., co odpowiada 22,32 % ogólnej liczby głosów i stanowi 22,30 % kapitału zakładowego.


Pełną treść zawiadomienia przesyłamy w załączeniu do niniejszego raportu.