Menu Zamknij

Projekt spalarni odpadów komunalnych w Krakowie


Projekt spalarni odpadów komunalnych w KrakowieData publikacji: 15.07.2013

PROCHEM S.A. podpisał umowę z koreańską firmą POSCO Engineering & Construction na wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie.

 

 

W styczniu 2013 r. PROCHEM S.A. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie wraz z infrastrukturą techniczną, jako elementu projektu „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”.

Inwestorem całego przedsięwzięcia, wartego ponad 640 mln zł (netto), jest Krakowski Holding Komunalny, który uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na dzień 15.05.2013 r. PROCHEM wykonał Projekt Budowlany i złożył całość wymaganych dokumentów do pozwolenia na budowę. Projekt Budowlany poprzedzony był koncepcją programowo-przestrzenną przygotowaną wspólnie z POSCO E&C, spinającą szczegółowe założenia przetargowe z wymaganiami oferowanej technologii, jak również przy zachowaniu wizji architektonicznej Zakładu, wyłonionej w drodze konkursu i zaakceptowanej przez Inwestora i lokalną społeczność.

Projekt swym zakresem oprócz części merytorycznej, wymagał opracowania ponad trzydziestu dokumentów, projektów towarzyszących oraz zgłoszeń, dla uzyskania uzgodnień w instytucjach odpowiedzialnych za zgodność Inwestycji z założeniami przetargowymi, przepisami prawa, lokalnymi uwarunkowaniami realizacji, itd.

Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem działalności ZTPO będzie przyjmowanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w procesie termicznego ich przekształcania wraz z instalacją do produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz instalacją do waloryzacji żużla wraz z odzyskiem metali żelaznych i nieżelaznych, instalacją do zestalania i chemicznej stabilizacji popiołów lotnych i stałych pozostałości z oczyszczania spalin.

Dodatkowym zadaniem inwestycyjnym będzie budowa 3,5 km sieci ciepłowniczej łączącej ZTPO z miejską siecią oraz linii elektroenergetycznej 110 kV wraz ze stacją transformatorową 110 kV dla odprowadzenia wytworzonej energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej.

Zaprojektowane obiekty kubaturowe powiązane są ze sobą funkcjonalnie, jako kompleks Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Tworzą one w układzie przestrzennym liniowe uporządkowanie zabudowy z dachami przechodzącymi łagodnie w linię bocznych, pochyłych elewacji, z nasadzeniami pnączy. Kolorystyka elewacji dla obiektów ZTPO będzie odpowiadać kolorystyce zaproponowanej w koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, która została wyłoniona i zatwierdzona przez Inwestora w drodze konkursu.

Proces technologiczny

Proces termicznego przekształcania odpadów przebiegać będzie w głównym budynku procesowym, gdzie przewiduje się montaż dwóch linii do termicznego przekształcania odpadów komunalnych z wykorzystaniem technologii – pieca z rusztem do spalania – wraz z pomocniczymi instalacjami, obiektami i niezbędną infrastrukturą.

Nominalna wydajność instalacji dla każdej linii wynosić będzie ponad 14 Mg/h. Przy założonym czasie pracy instalacji – 7.800 h/rok, jej roczna wydajność wynosić będzie 220.000 Mg odpadów komunalnych (przy średniej wartości opałowej odpadów wynoszącej 8,8 MJ/kg). Zakłada się rozładunek 150 samochodów dziennie dowożących zmieszane odpady komunalne z terenu całego Krakowa.

Realizowana technologia pozwala na odzysk ciepła ze spalin, które podgrzewając wodę przepływającą przez kocioł, w wymiennikach zamieniają ją w parę. Wytwarzana para będzie dostarczana do turbozespołu parowego (turbina + turbogenerator) i w ten sposób umożliwi wykorzystanie wytworzonej energii cieplnej podczas spalania odpadów do produkcji energii elektrycznej oraz wykorzystanie pozostałego ciepła w postaci kondensatu do zasilenia miejskiej sieci ciepłowniczej.

Główne węzły technologiczne procesu termicznego przekształcania odpadów:

  • węzeł przyjmowania i przygotowania odpadów,
  • węzeł spalania odpadów i odzyskiwania energii,
  • węzeł wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej,
  • węzeł oczyszczania spalin,
  • węzeł waloryzacji żużla,
  • węzeł stabilizowania i zestalania popiołów.

Najbardziej reprezentacyjnym obiektem kubaturowym ZTPO jest budynek administracyjno-socjalno- edukacyjny. Został on usytuowany frontem w kierunku ulicy Giedroycia. W części administracyjnej tego budynku będą między innymi pomieszczenia dla pracowników technicznych i inżynierów, pomieszczenie teletechniczne i socjalne. Głównym elementem części edukacyjnej będzie sala konferencyjna dla 100 osób oraz sala wystawowa. Dodatkowo zaprojektowano przestrzeń edukacyjną z makietą obiektu ZTPO i tzw. „ścieżkę edukacyjną” umożliwiająca bezpieczne zwiedzanie.

Na terenie działki zaprojektowano nasadzenia drzew i krzewów liściastych tworząc obszary zieleni izolacyjnej. W południowo-wschodniej części działki utworzony zostanie niewielki zbiornik wodny. W jego otoczeniu zaprojektowano wymaganą strefę terenu zielonego, jako obszar naturalnego siedliska dla lokalnie gniazdujących ptaków i występujących płazów, co było wymogiem ochrony środowiska.

Tekst: Maciej Grzybowski

Wizualizacja: POSCO Engineering & Construction