Menu Zamknij

Jak powstaje wodór?


Jak powstaje wodór?

Wodór, najprostszy ze wszystkich pierwiastków chemicznych, od lat przyciąga uwagę naukowców, inżynierów i ekologów z całego świata. Jego wszechstronne zastosowania, od przemysłu chemicznego po technologie energetyczne, sprawiają, że jest kluczowym elementem w dzisiejszym świecie. Jednakże, aby zrealizować pełny potencjał wodoru jako zrównoważonego źródła energii, niezbędne jest zrozumienie procesów jego produkcji oraz wyzwań związanych z jego szerokim wprowadzeniem. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej produkcji wodoru, omawiając różnorodne metody jego wytwarzania oraz perspektywy rozwoju tej kluczowej technologii.

 

Czym jest wodór?

Wodór to najprostszy i najlżejszy pierwiastek chemiczny w układzie okresowym, oznaczany symbolem H i posiadający liczbę atomową 1. Składa się z jednego protonu i jednego elektronu, a jego izotopy, takie jak deuter (z jednym neutronem) i tryt (z dwoma neutronami), różnią się liczbą neutronów w jądrze.
Wodór odgrywa kluczową rolę w różnych dziedzinach nauki i technologii. Jego unikalne właściwości chemiczne i fizyczne czynią go nieodzownym w badaniach nad nowymi źródłami energii oraz w zrozumieniu fundamentalnych procesów we Wszechświecie.

 

Właściwości wodoru

W normalnych warunkach (temperatura 0 [°C] i ciśnienie atmosferyczne) wodór jest bezbarwnym, bezwonnym i bezsmakowym gazem. Wodór jest wysoce łatwopalny i może tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem lub tlenem. Jest też najlżejszym gazem, około 14 razy lżejszym od powietrza.

 

Występowanie w naturze

Wodór jest najobficiej występującym pierwiastkiem we wszechświecie, głównie w postaci atomowej i molekularnej w gwiazdach i międzygwiezdnym gazie. Wodór na Ziemi występuje głównie w związkach chemicznych, takich jak woda (H₂O), czy związki organiczne.

 

Zastosowania wodoru

Przemysłowo produkowany wodór znajduje szerokie zastosowanie w różnych sektorach przemysłu. Każde z tych zastosowań podkreśla wszechstronność wodoru jako surowca przemysłowego oraz jego znaczenie dla różnych sektorów gospodarki. Przyszłość wodoru jest również ściśle związana z rozwojem technologii odnawialnych źródeł energii i dążeniem do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Produkcja amoniaku (NH₃)

Wodór jest kluczowym surowcem w procesie syntezy amoniaku, który odbywa się w ramach procesu Habera-Boscha. Amoniak jest następnie wykorzystywany głównie do produkcji nawozów sztucznych, takich jak azotan amonu, mocznik i inne. Produkcja amoniaku jest jednym z największych odbiorców wodoru na świecie.

 

Rafinerie ropy naftowej

Wodór jest szeroko stosowany w rafineriach ropy naftowej do procesów hydrorafinacji, hydrokrakowania i hydrodsiarczania. Te procesy mają na celu usuwanie zanieczyszczeń, takich jak siarka, azot i metale, z surowej ropy naftowej, a także przekształcanie cięższych frakcji ropy na bardziej wartościowe produkty, takie jak benzyna i olej napędowy.

 

Przemysł chemiczny

Oprócz produkcji amoniaku, wodór jest używany do wytwarzania różnych chemikaliów, takich jak metanol (CH₃OH), który jest surowcem do produkcji wielu innych związków chemicznych, w tym formaldehydu, kwasu octowego i paliw syntetycznych.

 

Wytwarzanie stali i metali

Wodór jest wykorzystywany jako reduktor w procesach hutniczych, na przykład w bezpośrednim wytwarzaniu żelaza (DRI – Direct Reduced Iron), gdzie redukuje tlenki żelaza do żelaza metalicznego. Ta metoda może pomóc w redukcji emisji dwutlenku węgla w przemyśle stalowym.

 

Paliwo i magazynowanie energii

Wodór jest wykorzystywany jako paliwo w ogniwach paliwowych, które generują energię elektryczną poprzez reakcję wodoru z tlenem, emitując jedynie wodę jako produkt uboczny. Ogniwa paliwowe znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach, od zasilania pojazdów mechanicznych (samochody, autobusy, ciężarówki, pociągi) po stacjonarne systemy magazynowania energii.

 

Przemysł spożywczy

Wodór jest stosowany w procesie utwardzania olejów roślinnych do produkcji margaryny i innych tłuszczów spożywczych. Proces ten, zwany hydrorafinacją polega na dodawaniu wodoru do nienasyconych tłuszczów, co zwiększa ich stabilność i trwałość.

 

Przemysł elektroniczny

Wodór jest używany w procesach produkcji półprzewodników i elektroniki. Służy do oczyszczania i odtleniania materiałów oraz jako gaz osłonowy w procesach epitaksji i innych technologiach półprzewodnikowych.

 

Technologie kosmiczne

Wodór jest wykorzystywany jako paliwo rakietowe w postaci ciekłego wodoru (LH₂) w połączeniu z ciekłym tlenem (LOX), do napędu silników rakietowych, takich jak te stosowane w programie kosmicznym NASA.

 

Przemysł szklarski i produkcja elektroniki

Wodór jest używany jako gaz ochronny i redukujący w produkcji szkła oraz w procesach lutowania i spawania w przemyśle elektronicznym.

 

Jak powstaje wodór produkowany przemysłowo?

Trzy główne metody produkcji wodoru na skalę przemysłową, to: reforming parowy metanu, elektroliza wody oraz zgazowanie węgla. Każda z tych metod ma swoje zalety i wady, a wybór metody zależy od dostępności surowców, kosztów produkcji oraz wymagań dotyczących czystości wodoru. Poniżej przedstawiam szczegóły każdej z tych metod.

 

Produkcja wodoru przez reforming parowy metanu (SMR – Steam Methane Reforming)

Jest to najbardziej rozpowszechniona metoda produkcji wodoru. Proces ten polega na reakcji pary wodnej z metanem (główny składnik gazu ziemnego) w wysokiej temperaturze (około 700 ÷ 1100 [°C]), w obecności katalizatora (zazwyczaj niklowego).

Reakcje chemiczne, które zachodzą w tym procesie, są następujące:

 1. Reakcja reformingu parowego:
  CH4+H2O→CO+3H2CH4​+H2​O→CO+3H2​
 2. Reakcja przemiany woda-gaz (Water-Gas Shift Reaction):
  CO+H2O→CO2+H2CO+H2​O→CO2​+H2​

Podczas reformingu parowego metanu powstają także znaczne ilości dwutlenku węgla (CO₂), co jest jego główną wadą z punktu widzenia ekologii.

 

Główne instalacje procesowe wykorzystywane w tej metodzie produkcji

 1. Reforming parowy:
  Podgrzewacz gazu ziemnego: Podgrzanie gazu ziemnego do odpowiedniej temperatury przed wprowadzeniem go do reaktora reformingu.
  Reaktor reformingu: Zawiera katalizator niklowy, w którym zachodzi reakcja reformingu parowego metanu w wysokiej temperaturze (700 ÷ 1100 [°C]).
  Wymienniki ciepła/ Rekuperatory: Odzyskanie ciepła z gazów spalinowych w celu podgrzania mieszaniny reakcyjnej.
 2. Reaktor konwersji woda-gaz (Water-Gas Shift Reactor):
  Reaktor wysokotemperaturowy: Przeprowadzenie reakcji przemiany tlenku węgla z parą wodną (w wysokiej temperaturze), oraz otrzymywanie wodoru i dwutlenku węgla.
  Reaktor niskotemperaturowy: Dalsza konwersja CO w niższej temperaturze.
 3. Systemy oczyszczania wodoru:
  Absorbery CO₂: Usunięcie dwutlenek węgla z mieszaniny gazowej.
  Adsorbery PSA (Pressure Swing Adsorption): Oddzielanie wodoru od innych gazów, takich jak CO₂, CH₄ i CO, poprzez zmianę ciśnienia mieszaniny gazowej. Metoda wykorzystywana do produkcji wodór o wysokiej czystości.

 

Jak powstaje wodór przy użyciu reformingu parowego metanu?

Głównie z powodu wysokiej wydajności i stosunkowo niskich kosztów zakupu gazu ziemnego, reforming parowy metanu jest najbardziej rozpowszechnioną metodą produkcji wodoru na skalę przemysłową. Proces rozpoczyna się od podgrzewania gazu ziemnego i pary wodnej, które następnie wchodzą w reakcję w obecności katalizatora w reaktorze reformingu parowego. Głównym produktem tej reakcji jest syngaz (gaz syntezowy), który zawiera tlenek węgla (CO) i wodór (H₂). Następnie syngaz przechodzi przez reaktory konwersji woda-gaz, gdzie tlenek węgla reaguje z parą wodną, tworząc dodatkową ilość wodoru (w stosunku około 3:1, względem ilości tlenku węgla) oraz dwutlenek węgla (CO₂). W ostatniej fazie produkcji wodór jest oczyszczany z zanieczyszczeń, takich jak CO₂, przy użyciu absorberów CO2 oraz technologii PSA, co umożliwia uzyskanie wodoru o wysokiej czystości. Chociaż proces ten jest wydajny i dobrze zrozumiany, jego główną wadą jest emisja CO₂, co sprawia, że jest mniej ekologiczny w porównaniu do innych metod. Niemniej jednak, technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) mogą złagodzić wpływ ekologiczny tej metody, czyniąc ją bardziej zrównoważoną.

 

Produkcja wodoru przez elektrolizę wody

Elektroliza polega na rozkładzie wody na wodór i tlen przy użyciu prądu elektrycznego. Proces ten jest przeprowadzany w elektrolizerze, gdzie woda (H₂O) jest rozkładana na wodór (H₂) i tlen (O₂), w wyniku następującej reakcję:

2H2O→2H2+O22H2​O→2H2​+O2​

Zaletą tej metody jest możliwość produkcji wodoru o bardzo wysokiej czystości oraz brak emisji CO₂, pod warunkiem, że prąd używany do elektrolizy pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Wadą są wyższe koszty produkcji w porównaniu do reformingu parowego metanu.

Główne instalacje procesowe wykorzystywane w tej metodzie produkcji

 1. Elektrolizer:
  Elektrolizer alkaliczny: Tradycyjna technologia wykorzystująca wodny roztwór wodorotlenku potasu (KOH) lub wodorotlenku sodu (NaOH) jako elektrolitu.
  Elektrolizer PEM (Proton Exchange Membrane): Wykorzystuje membranę protonowo-wymienną do oddzielania produktów elektrolizy.
  Elektrolizer SOEC (Solid Oxide Electrolyzer Cell): Wysokotemperaturowa elektroliza, która działa przy użyciu ceramicznych elektrolitów stałych.
 2. Systemy zasilania energią elektryczną:
  Źródła prądu stałego: Zasilanie elektrolizerów.
  Systemy zarządzania energią: Efektywne zarządzanie przepływem energii i integracją z odnawialnymi źródłami energii.
 3. Systemy magazynowania i sprężania wodoru:
  Zbiorniki ciśnieniowe: Magazynowanie wodoru pod wysokim ciśnieniem.
  Kompresory: Sprężanie wodoru do wymaganych ciśnień magazynowania w zbiornikach stałych i przewoźnych.

 

Jak powstaje wodór w procesie elektrolizy wody?

Elektroliza wody to proces, w którym prąd elektryczny jest używany do rozkładu wody na wodór i tlen. Jest to czysta technologia, szczególnie gdy energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł (posiadających zdolność samoregeneracji), takich jak energia słoneczna, wodna lub wiatrowa. Elektrolizery alkaliczne, PEM i SOEC różnią się technologią i zastosowaniem, ale wszystkie mają na celu produkcję wodoru o wysokiej czystości. Elektrolizery PEM, ze względu na swoją kompaktowość i elastyczność operacyjną, są szczególnie cenione w aplikacjach, gdzie wymagana jest szybka reakcja na zmiany zapotrzebowania na energię. Systemy magazynowania i sprężania wodoru są kluczowe dla efektywnej dystrybucji i wykorzystania produkowanego wodoru. Mimo, że elektroliza wody jest bardziej kosztowna w porównaniu do reformingu parowego metanu, jej zalety ekologiczne sprawiają, że jest to obiecująca technologia przyszłości, zwłaszcza w kontekście dekarbonizacji przemysłu i transportu.

 

Produkcja wodoru przez zgazowanie węgla

W procesie zgazowania węgla, węgiel jest przekształcany w gaz syntezowy (syngaz), który składa się głównie z tlenku węgla (CO) i wodoru (H₂). Proces ten odbywa się w wysokiej temperaturze (około 1000 [°C]) w obecności pary wodnej i tlenu.

Reakcje chemiczne zachodzące w tym procesie to:

 1. Reakcja zgazowania: C+H2O→CO+H2C+H2​O→CO+H2​
 2. Reakcja przemiany woda-gaz: CO+H2O→CO2+H2CO+H2​O→CO2​+H2​

Metoda ta również generuje znaczne ilości CO₂, a także inne zanieczyszczenia. Jednakże, zgazowanie węgla jest stosowane głównie w krajach posiadających duże zasoby tego surowca.

Główne instalacje procesowe wykorzystywane tej metody produkcji

 1. Reaktor zgazowania:
  Podajnik węgla: Podawanie zmielonego węgla do reaktora zgazowania.
  Reaktor zgazowania: Zgazowanie węgla w obecności pary wodnej i tlenu, w wysokiej temperaturze (około 1000 [°C]), następnie otrzymanie syngazu (CO i H₂).
 2. System oczyszczania syngazu:
  Skrubery: Usuwanie zanieczyszczeń, takich jak amoniak, siarkowodór (H₂S) i inne tlenki w odpowiednich absorbentach.
  Absorbery CO₂: Usuwanie dwutlenku węgla, np. poprzez użycie wody demineralizowanej.
  Reaktory konwersji woda-gaz: Przemiana CO oraz otrzymanie dodatkowej ilości wodoru (około 3:1, względem ilości CO) i dwutlenek węgla (CO₂).
 3. Systemy oczyszczania wodoru:
  Adsorbery PSA: Oddzielanie wodoru od innych składników syngazu.
  Membranowa separacja gazów (siłą napędową jest różnica ciśnień gazu wlot/wylot oraz mechanizm dyfuzji): Alternatywna technologia separacji wodoru z mieszaniny gazów.

 

Jak powstaje wodór w procesie zgazowania węgla?

Zgazowanie węgla jest metodą produkcji wodoru, która polega na przekształcaniu węgla w syngaz (gaz syntezowy) poprzez jego reakcję z parą wodną i tlenem w wysokiej temperaturze. Proces ten jest szczególnie istotny w krajach, które dysponują dużymi zasobami węgla i poszukują sposobów na ich efektywne wykorzystanie.

W reaktorze zgazowania, węgiel jest poddawany działaniu wysokiej temperatury, co prowadzi do powstania mieszaniny gazowej zawierającej tlenek węgla i wodór. Następnie syngaz przechodzi przez systemy oczyszczania, które usuwają zanieczyszczenia i konwertują tlenek węgla na dodatkową ilość wodoru w reaktorach przemiany woda-gaz. Ostateczna separacja wodoru od reszty gazów jest przeprowadzana przy użyciu technologii PSA lub membranowej separacji gazów. Chociaż zgazowanie węgla jest technologią wydajną, generuje znaczące ilości CO₂ i innych zanieczyszczeń, co stanowi wyzwanie w kontekście ochrony środowiska. Niemniej jednak, technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS – Carbon Capture and Storage) mogą złagodzić wpływ ekologiczny tej metody, czyniąc ją bardziej zrównoważoną.

 

Inne metody produkcji wodoru

Istnieją także inne, mniej powszechne metody produkcji wodoru, takie jak reforming innych węglowodorów, fotokataliza, biotechnologiczne metody produkcji wodoru (np. z biomasy), a także bardziej zaawansowane techniki, które są jeszcze w fazie badań i rozwoju.

Każda z powyższych metod ma swoje specyficzne zastosowania, wady i zalety, a wybór odpowiedniej technologii zależy od wielu czynników, w tym ekonomicznych, ekologicznych oraz technologicznych.
Zapraszamy do współpracy z firmą inżynierską PROCHEM S.A. – renomowaną firmą świadczącą kompleksowe usługi inżynierskie w zakresie chemicznych instalacji procesowych. Jako doświadczony partner w branży budowlanej, jesteśmy gotowi zaoferować nasze wsparcie i ekspertyzy, aby wspólnie realizować innowacyjne projekty związane z produkcją wodoru. Zapraszamy do kontaktu, aby omówić możliwości współpracy oraz nasze dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie budowy zaawansowanych instalacji procesowych.