Menu Zamknij
WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 218 734 280 655
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży – 25 702 – 15 164
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej – 29 250 – 25 704
IV. Zysk (strata) brutto – 25 689 – 30 445
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej – 19 591
– 24 348
– 24 483
VI. Aktywa, razem 114 654 159 780
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 38 194
66 985
64 879
VIII. Kapitał zakładowy 2 005 2 005
IX. Zobowiązania długoterminowe 35 101 33 117
X. Zobowiązania krótkoterminowe 41 359 59 678
XI. Liczba akcji 2 005 000 2 005 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) – 9,77 – 12,21
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,05 32,36
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2022 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2023 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2022 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi. Oświadczenie PROCHEM S.A. o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (plik do pobrania).