Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 151 927 221 822
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 603 12 519
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 928 2 574
IV. Zysk (strata) brutto 25 531 1 178
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 26 256
526
23
VI. Aktywa, razem 135 257 205 395
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 57 742
92 394
90 060
VIII. Kapitał zakładowy 2 005 2 005
IX. Zobowiązania długoterminowe 24 855 40 476
X. Zobowiązania krótkoterminowe 52 660 72 525
XI. Liczba akcji 2 005 000 2 005 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,10 0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 28,80 44,92
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2021 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2022 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2021 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi. Oświadczenie PROCHEM S.A. o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (plik do pobrania).