Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 189 851 247 848
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 037 17 753
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 917 4 737
IV. Zysk (strata) brutto 3 811 8 148
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 2 713
6 280
6 143
VI. Aktywa, razem 138 933 244 577
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 44 034
102 774
99 138
VIII. Kapitał zakładowy 2 355 2 355
IX. Zobowiązania długoterminowe 17 980 36 272
X. Zobowiązania krótkoterminowe 76 919 105 531
XI. Liczba akcji 2 355 000 2 355 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,15 2,61
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,7 42,10
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2020 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2021 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2020 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi. Oświadczenie PROCHEM S.A. o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (plik do pobrania).