Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 320 775 352 207
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 657 28 794
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 866 17 041
IV. Zysk (strata) brutto 12 884 17 918
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 10 076
14 008
13 863
VI. Aktywa, razem 166 831 251 465
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 56 490
112 565
105 623
VIII. Kapitał zakładowy 2 935 2 935
IX. Zobowiązania długoterminowe 26 243 42 521
X. Zobowiązania krótkoterminowe 84 098 96 379
XI. Liczba akcji 2 935 000 2 935 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,43 4,72
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,25 35,99
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2019 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2020 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2019 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi. Oświadczenie PROCHEM S.A. o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (plik do pobrania).

Informacja o realizowanej strategii podatkowej PROCHEM S.A. (plik do pobrania).