Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 273 110 323 023
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 995 18 383
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 612 6 459
IV. Zysk (strata) brutto 5 185 9 701
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 3 698
8 043
7 866
VI. Aktywa, razem 177 901 259 375
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 46 473
98 613
91 816
VIII. Kapitał zakładowy 2 935 2 935
IX. Zobowiązania długoterminowe 30 665 45 517
X. Zobowiązania krótkoterminowe 100 763 115 245
XI. Liczba akcji 2 935 000 2 935 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,26 2,68
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,83 31,28
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2018 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2019 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2018 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.