Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 98 986 153 194
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 935 10 488
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 482 815
IV. Zysk (strata) brutto 1 542 2 199
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 1 089
1 839
1 923
VI. Aktywa, razem 91 053 149 778
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 42 822
90 410
83 940
VIII. Kapitał zakładowy 2 935 2 935
IX. Zobowiązania długoterminowe 12 631 8 404
X. Zobowiązania krótkoterminowe 35 600 50 964
XI. Liczba akcji 2 935 000 2 935 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,66
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,59 28,60
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2017 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2018 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2017 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.