Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 49 177 112 006
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży – 3 682 3 721
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 604 17 088
IV. Zysk (strata) brutto 14 950 20 080
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 12 684
16 976
16 828
VI. Aktywa, razem 93 512 156 824
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 65 976
111 766
105 242
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 1 422 4 692
X. Zobowiązania krótkoterminowe 26 114 40 366
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,26 4,32
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,94 27,02
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2016 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2017 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2016 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.