Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 109 682 169 214
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -16 425 -8 493
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -26 253 -23 733
IV. Zysk (strata) brutto -26 813 -25 959
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej -23 601
-23 144
-23 332
VI. Aktywa, razem 102 681 160 208
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 53 459
95 031
88 583
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 7 555 4 726
X. Zobowiązania krótkoterminowe 41 667 60 451
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,06 -5,99
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,73 22,74
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2015 r., w zł) 1,59

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2016 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2015 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy 30.06.2016
Termin wypłaty 15.07.2016
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) 6 193,05
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) 1,59

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2016. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 10

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.