Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 220 954 266 443
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 158 25 229
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 152 9 552
IV. Zysk (strata) brutto 8 346 6 707
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 6 213
4 154
4 432
VI. Aktywa, razem 157 200 214 436
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 83 275
125 095
116 357
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 729 5 153
X. Zobowiązania krótkoterminowe 73 196 84 188
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,60 1,14
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21,38 29,87
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2014 r., w zł) 0,35

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2015 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2014 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy 30.06.2015
Termin wypłaty 17.07.2015
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) 1 363,25
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) 0,35

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2015. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.