Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 128 334 176 048
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 289 22 890
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 491 5 872
IV. Zysk (strata) brutto 6 333 4 963
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 5 009
3 278
3 751
VI. Aktywa, razem 139 683 202 337
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 78 827
122 679
113 436
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 2 558 6 884
X. Zobowiązania krótkoterminowe 58 298 72 774
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,29 0,96
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20,24 29,12
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2013 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2014 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2013 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2014. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.