Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 83 340 140 489
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 346 14 929
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 379 – 737
IV. Zysk (strata) brutto 8 554 – 394
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 6 643
– 1 013
– 34
VI. Aktywa, razem 121 126 189 572
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 73 507
119 759
107 422
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 19 893 24 277
X. Zobowiązania krótkoterminowe 27 726 45 536
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,71 – 0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,87 27,58
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2012 r., w zł) 0,78

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2013 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2012 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy 24.06.2013
Termin wypłaty 30.09.2013
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) 3 038
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) 0,78

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2013. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi