Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 85 406 136 069
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 788 12 643
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej – 5 414 – 3 804
IV. Zysk (strata) brutto 1 878 – 3 670
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 3 056
– 3 152
– 3 858
VI. Aktywa, razem 109 647 186 106
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 70 030
124 088
110 410
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 442 7 751
X. Zobowiązania krótkoterminowe 39 175 54 267
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,78 – 0,99
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,98 28,35
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2011 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2012 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2011 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2012. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.