Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 127 630 178 423
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 905 17 937
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 450 7 573
IV. Zysk (strata) brutto 3 907 7 562
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 3 210
5 609
4 982
VI. Aktywa, razem 141 565 218 175
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 66 839
127 092
112 886
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 384 6 417
X. Zobowiązania krótkoterminowe 74 342 84 666
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,82 1,28
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,16 28,98
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2011 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2011 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2010 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2011. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.