Menu Zamknij

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 47 594 119 041
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 718 19 840
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej – 936 5 161
IV. Zysk (strata) brutto 6 4 825
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 1 265
4 945
4 319
VI. Aktywa, razem 105 163 187 006
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 63 629
123 647
105 626
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 330 8 372
X. Zobowiązania krótkoterminowe 41 204 54 987
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 1,11
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,34 27,12
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2009 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2010 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2009 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2010. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.