Menu Zamknij

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały

Data publikacji: 14.06.2023

W dniu 14 czerwca 2023 roku odbyło się XLV ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:


UCHWAŁA NR 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia wybrać Piotra Kubiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 1 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać Sebastiana Sowę i Dawida Barzyca na Członka Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 2 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2022.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2022 r.,
b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2022,
c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.,
e. podziału zysku za rok 2022.
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. umorzenia akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.,
b. obniżenia kapitału zakładowego PROCHEM S.A. w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.
c. zmiana § 7 Statutu Spółki w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych nabytych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego WZA PROCHEM S.A. z dnia 24 września 2022 r.,
d. zmiana § 19 ust. 2 Statutu Spółki.
e. zmiana § 25 ust. 1 Statutu Spółki.
f. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Prochem S.A. (punkt dodany na żądanie Akcjonariusza).
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki (punkt dodany na żądanie Akcjonariusza).
16. Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 5

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2022 w tym:
1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135 257 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 26 256 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 26 308 tys. zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 2 683 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13 708 tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset osiem tysięcy złotych),
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 6

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Prezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 416 892 akcji, które to akcje stanowią 60,165 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 416 892 ważnych głosów w tym:
1 416 892 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 7

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 7 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 430 951 akcji, które to akcje stanowią 60,762 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 430 951 ważnych głosów w tym:
1 430 951 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 8

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członkowi Zarządu Michałowi Dąbrowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 8 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 9

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 9 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 437 219 akcji, które to akcje stanowią 61,028 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 437 219 ważnych głosów w tym:
1 437 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 10

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Karolowi Żbikowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 10 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 11 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 441 620 akcji, które to akcje stanowią 61,215 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 441 620 ważnych głosów w tym:
1 441 620 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 12

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wiesławowi Kiepielowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 12 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 13

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 13 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 411 200 akcji, które to akcje stanowią 59,923 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 411 200 ważnych głosów w tym:
1 411 200 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2022, w kwocie 26 255 776,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 14, przy czym w głosowaniu brało udział 1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 176 303 głosów ,,za’’,
284 916 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 15

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2022 w tym:
1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 205 395 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 526 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 1 575 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 22 486 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 10 380 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych),
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 15, przy czym w głosowaniu brało udział 1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 16

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 oraz zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), niniejszym pozytywnie opiniuje przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 16, przy czym w głosowaniu brało udział 1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 17

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 11 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. umarza, w trybie umorzenia dobrowolnego, 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, w tym:
a. 749 (siedemset czterdzieści dziewięć) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRCHM00022;
b. 349.251 (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji serii B na okaziciela (pierwotnie wyemitowanych jako akcje imienne), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRCHM00014;
2. Akcje, o których mowa w ust. 1 zostały nabyte przez PROCHEM S.A. na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Prochem S.A., podjętej w oparciu o art. 362 § 1 pkt 5 i art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h., za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 12 600 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset tysięcy złotych).
3. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h, obniżenie kapitału zakładowego następuje w trybie uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 k.s.h.
7. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 17 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 18

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 11 statutu Spółki, art. 360 § 1 k.s.h oraz art. 455 § 1 i 2 k.s.h., w związku z podjęciem Uchwały nr 17 z dnia 14 czerwca 2023 roku w sprawie umorzenia 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze umorzenia 350 000 akcji wskazanych w uchwale nr 17 w sprawie umorzenia akcji.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, po dokonaniu umorzenia akcji.
3. Na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h, obniżenie kapitału zakładowego następuje w trybie uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany statutu Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 4.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 18 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 19

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki, art. 360 § 1 k.s.h oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
§ 7 statutu otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.005.000 (dwa miliony pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.005.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 1.816.751 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
b) 188.249 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji serii B wyemitowanych jako imienne.”
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 19 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 461 219 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 20

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
§ 19 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:
„2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa dwa lata.”

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy, przy czym postanowienia § 19 ust. 2 Statutu spółki według nowego brzmienia nie mają zastosowania do kadencji Rady Nadzorczej trwającej w dniu zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy. Wskazane postanowienia § 19 ust. 2 Statutu według nowego brzmienia znajdą zastosowanie do kadencji Rady Nadzorczej, która rozpocznie się w związku z wyborami do Rady Nadzorczej które będą przeprowadzone w 2024 r. (Rada Nadzorcza XII Kadencji).


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 20, przy czym w głosowaniu brało udział 1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 176 303 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
284 916 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 21

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:
§ 25 ust. 1 statutu otrzymuje brzmienie:
„1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb powołuje się Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.”

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy, przy czym postanowienia § 25 ust. 1 Statutu Spółki według nowego brzmienia nie mają zastosowanie do kadencji Zarządu trwającej w dniu zarejestrowania zmiany przez sąd rejestrowy. Wskazane postanowienia § 25 ust. 1 Statutu według nowego brzmienia znajdą zastosowanie do kadencji Zarządu, która rozpocznie się w wyniku powołania w 2025 r. Zarządu kolejnej kadencji.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 21, przy czym w głosowaniu brało udział 1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 176 303 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
284 916 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 22

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki

STATUT
SPÓŁKI PROCHEM S.A.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Firma spółki brzmi: PROCHEM Spółka Akcyjna, spółka może używać nazwy skróconej PROCHEM S.A.
§ 2
Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 4
Spółka może tworzyć oddziały i filie, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.
§ 5
Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

II PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI
§ 6
Przedmiotem działania spółki jest działalność usługowa, produkcyjna i handlowa w zakresie:
1) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
2) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
3) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
4) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
5) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
6) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
7) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
8) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
9) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
10) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
11) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
12) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich;
13) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
14) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych,gazowych i klimatyzacyjnych;
15) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
16) 43.31.Z Tynkowanie;
17) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
18) 43.33.Z Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian;
19) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
20) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
21) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
22) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
23) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
24) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
25) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
26) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
27) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
28) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
29) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;
30) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
31) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
32) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
33) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
34) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
35) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
36) 59.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
37) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
38) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
39) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
40) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych;
41) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
42) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
43) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
44) 66.19. Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
45) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
46) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
47) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
48) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
49) 69.20.Z Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe;
50) 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
51) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
52) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
53) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
54) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
55) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
56) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
57) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
58) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
59) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
60) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
61) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
62) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
63) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
64) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów;
65) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
66) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
67) 82.11Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
68) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
69) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
70) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
71) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
72) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi.
III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 7
Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.005.000 (dwa miliony pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.005.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 1.816.751 (jeden milion osiemset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
b) 188.249 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji serii B wyemitowanych jako imienne.
§ 8
1. Imienne akcje założycielskie oraz imienne akcje serii B objęte przez pracowników spółki są akcjami uprzywilejowanymi w sposób i na warunkach określonych w § 9.
2. Akcje spółki wszystkich emisji są złożone do depozytu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
§ 9
1. Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów.
2. Akcja uprzywilejowana traci uprzywilejowanie:
– w przypadku zamiany tej akcji na akcję na okaziciela,
– z chwilą rozwiązania umowy o pracę między akcjonariuszem (posiadaczem akcji założycielskich lub akcji serii B a spółką,
– w razie zbycia akcji uprzywilejowanej osobie nie będącej pracownikiem spółki, jeżeli własność akcji uprzywilejowanej przejdzie w drodze dziedziczenia na inną osobę nie będącą pracownikiem spółki.
3. Akcja, która utraciła uprzywilejowanie nie może odzyskać uprzywilejowania, o którym mowa w ust.1.
§ 10
1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne zamienia się na akcje na okaziciela
2. Spółka zamienia akcje imienne na akcje na okaziciela dwa razy w roku kalendarzowym i uwzględnia wnioski akcjonariuszy, które wpłynęły do spółki z biur maklerskich do 10 stycznia oraz do 10 lipca danego roku kalendarzowego.
3. Akcje zgłoszone do zamiany są konwertowane i asymilowane w terminach wyznaczonych przez KDPW i GPW w lutym i w sierpniu danego roku kalendarzowego.
§ 11
Akcje własne spółki mogą być nabywane i umarzane w trybie dobrowolnym na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.
IV. WŁADZE SPÓŁKI
§ 12
Władzami spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd Spółki.
1. WALNE ZGROMADZENIE
§ 13
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne, przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki www.prochem.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi spółki publiczne przepisami prawa.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie mają prawo także zwołać inne władze lub osoby wskazane w bezwzględnie obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych i w sytuacjach wskazanych w tych przepisach.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie organizowane jest w sposób tradycyjny lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o sposobie organizacji i możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu będzie podana w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
3. Listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie:
– wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
– Księgi Akcyjnej PROCHEM S.A.
4. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych i wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, każda z tych akcji daje prawo do trzech głosów.
§ 15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:
– żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
– żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
– zgłaszać projekty uchwał dotyczące ustalonego porządku obrad.
§ 16
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady, a następnie Walne Zgromadzenie wybiera, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przewodniczącego, który przejmuje przewodnictwo obrad.
§ 17
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:
1) zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok ubiegły,
2) podziału zysków lub o sposobie pokrycia strat za rok ubiegły,
3) udzielania absolutorium członkom władz spółki,
4) wyboru i odwołania Rady Nadzorczej,
5) zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki,
6) zmiany statutu spółki,
7) umarzania akcji,
8) emisji obligacji,
9) zatwierdzania wynagrodzenia członków Rady określonego w § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.,
10) zatwierdzania Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.
11) innych, które zostały zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia.’
§ 18
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki lub i likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. RADA NADZORCZA
§ 19
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa dwa lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa Rady a w miarę potrzeby Wiceprezesa i sekretarza.
§ 20
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 5 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy wiceprezes, jeżeli został wybrany lub jeden z członków wybrany przez Radę.
3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub jednego członka Rady. W takim przypadku Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zarządzić zwołanie posiedzenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia złożenia wniosku.
§ 21
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego tryb i sposób wykonywania jej uprawnień.
§ 22
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w pkt.1,
3) zatwierdzanie programów i planów działalności przedsiębiorstwa spółki,
4) zawieszenie w czynnościach lub odwołanie z ważnych powodów Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku, jeżeli członkowie Zarządu nie mogą spełniać tych czynności.
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki,
6) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa spółki oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę darowizn,
8) wyrażanie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek,
9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,
10) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości spółki,
11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. (z wyłączeniem § 12 tego regulaminu);
12) opiniowanie wniosków Zarządu odnośnie warunków wykupu akcji w celu umorzenia.
§ 23
Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
§ 24
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
3. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonania czynności określa Rada Nadzorcza.
3. ZARZĄD SPÓŁKI
§ 25
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej dwa lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb powołuje się Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Rada Nadzorcza z ważnych powodów może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków.
§ 26
1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu spółki
jednoosobowo. W przypadku pozostałych członków Zarządu i prokurentów do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie:
– dwóch członków Zarządu łącznie,
– jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem,
– dwóch prokurentów łącznie.
§ 27
Umowy i inne czynności prawne w imieniu Spółki z członkami Zarządu zawiera lub wykonuje Rada Nadzorcza na podstawie podjętych wcześniej uchwał. W imieniu Rady Nadzorczej umowy i inne dokumenty podpisuje Prezes lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 28
Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 29
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Jednostkowe sprawozdania finansowe spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) od roku obrotowego 2006 r.
3. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
§ 30
1. Spółka tworzy kapitały i fundusze:
1) kapitał akcyjny,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy,
4) fundusz świadczeń socjalnych.
5) fundusze celowe.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego oraz z różnicy pomiędzy ceną emisyjną i nominalną akcji.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z czystego zysku z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów w koszty oraz z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową dla pracowników przedsiębiorstwa spółki i na świadczenia socjalne na rzecz pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów.
5. Fundusze celowe tworzy się z odpisów z czystego zysku na cele określone w uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8 % czystego zysku rocznego do czasu aż kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału akcyjnego.
§ 31
Jeżeli bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki.
§ 32
Czysty zysk spółki może być przeznaczony na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy,
2) odpisy na kapitał zapasowy,
3) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone przez spółkę,
4) umorzenie akcji własnych spółki,
5) inne cele określone uchwałą właściwego organu spółki.
VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
§ 33
1. Rozwiązanie spółki następuje w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie spółki lub z innych przyczyn przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Szczegółowe zasady likwidacji spółki określa Kodeks spółek handlowych.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej: www.prochem.com.pl oraz w sposób wynikający z bezwzględnie obowiązujących spółki publiczne przepisów prawa.
§ 35
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 22, przy czym w głosowaniu brało udział 1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 176 303 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
284 916 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 23

I. Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 9 statutu spółki PROCHEM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza nowe brzmienie § 12 „Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej PROCHEM S.A.”
㤠12
1. Prezesowi Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 9.500,00 zł.

2. Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej, z tytułu sprawowanej funkcji przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000,00 zł.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zaliczane jest w koszty działalności Spółki.

4. Zmiana § 12 regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.”

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2023 r.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 23, przy czym w głosowaniu brało udział 1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 176 303 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
284 916 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 24

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 17 ust. 1 pkt. 4 statutu Spółki, odwołuje p. Andrzeja Karczykowskiego ze składu Rady Nadzorczej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 24 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 102 436 głosów ,,za’’,
43 599 głosów przeciw,
315 184 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 4 statutu Spółki, wybiera p. Pawła Bielskiego na członka Rady Nadzorczej XI wspólnej kadencji Rady.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 25 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział
1 461 219 akcji, które to akcje stanowią 62,047 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 461 219 ważnych głosów w tym:
1 176 303 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
284 916 głosów wstrzymujących się.


Do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy
Nie było uchwał nie podjętych.