Menu Zamknij

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały; informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały; informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu

Data publikacji: 21.06.2018

W dniu 21 czerwca 2018 roku odbyło się XXXIX ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. postanawia wybrać Bogdana Dzudzewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 1 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 093 686 akcji, które to akcje stanowią 53,753 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 094 786 ważnych głosów w tym:
2 094 786 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCHEM Spółka Akcyjna postanawia wybrać Jana Matykiewicza i Adriana Bartosza na Członka Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 2 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 093 686 akcji, które to akcje stanowią 53,753 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 094 786 ważnych głosów w tym:
2 094 786 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCHEM Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
4) Sporządzenie listy obecności.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2017.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2017 r.,
b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2017,
c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.,
d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r.,
e. podziału zysku za rok 2017

10) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2017 rok.
11) Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2017.
12) Podjęcie uchwał w sprawach:

a. umorzenia akcji własnych,
b. obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
c. zmiany Statutu Spółki,
d. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu,

13) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 093 686 akcji, które to akcje stanowią 53,753 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 094 786 ważnych głosów w tym:
2 094 786 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 4

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 4 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 093 686 akcji, które to akcje stanowią 53,753 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 094 786 ważnych głosów w tym:
2 094 786 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 5

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2017 w tym:

1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93 512 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12 684 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 12 778 tys. zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 18 397 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12 905 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych),
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 5 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 088 538 akcji, które to akcje stanowią 53,62 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 089 538 ważnych głosów w tym:
2 089 538 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 6

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 025 303 akcji, które to akcje stanowią 51,997 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 026 403 ważnych głosów w tym:
2 026 403 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 7

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 7 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 034 212 akcji, które to akcje stanowią 52,226 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 035 312 ważnych głosów w tym:
2 035 312 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 8

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 8 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 930 329 akcji, które to akcje stanowią 49,559 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 931 229 ważnych głosów w tym:
1 931 229 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 9

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Karolowi Żbikowskiemu za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w tym za okres od 1.01.2017 r. do 10.06.2017 r. jako Prezesowi Rady Nadzorczej, oraz za okres od 10.06.2017 r. do 31.12.2017 r. jako Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 9 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 993 237 akcji, które to akcje stanowią 51,174 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 994 137 ważnych głosów w tym:
1 994 137 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 10

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 10 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 1 891 804 akcji, które to akcje stanowią 48,57 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 892 904 ważnych głosów w tym:
1 892 904 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 11

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 11 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 093 686 akcji, które to akcje stanowią 53, 753 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 094 786 ważnych głosów w tym:
2 094 786 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 12

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Marcinowi Pędzińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 12 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 093 686 akcji, które to akcje stanowią 53,753 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 094 786 ważnych głosów w tym:
2 089 834 głosów ,,za’’,
4 952 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 13

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2017 r. do 10.06.2017 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Michałowi Suflida.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 13 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 034 212 akcji, które to akcje stanowią 52,226 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 035 312 ważnych głosów w tym:
1 977 850 głosów ,,za’’,
36 908 głosów przeciw,
20 554 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 14

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 10.06.2017 r. do 31.12.2017 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 14 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 019 690 akcji, które to akcje stanowią 51,853 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 019 990 ważnych głosów w tym:
2 019 990 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 15

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2017, w kwocie 12 684 166,55 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych 55/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 15 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 093 686 akcji, które to akcje stanowią 53,753 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 094 786 ważnych głosów w tym:
1 989 350 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
105 436 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 16

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2017 w tym:

1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156 824 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 16 976 tys. zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 17 045 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów czterdzieści pięć tysięcy złotych),
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 25 032 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzydzieści dwa tysiące złotych),
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 123 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące złotych),
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 16 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 088 538 akcji, które to akcje stanowią 53,621 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 089 538 ważnych głosów w tym:
2 089 538 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 17

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 11 statutu Spółki oraz art. 359 § 1 i § 2 k.s.h. umarza, w trybie umorzenia dobrowolnego, 960 000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRCHM00014, w tym:

a. 865 000 (osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii D na okaziciela (pierwotnie wyemitowanych jako akcje imienne)
b. 95 000 (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii C na okaziciela

2. Akcje, o których mowa w ust. 1 zostały nabyte przez PROCHEM S.A. na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 stycznia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych PROCHEM S.A., podjętej w oparciu o art. 362 §1 pkt 5 k.s.h., za wynagrodzeniem wynoszącym łącznie 24 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych).
3. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 360 § 1 k.s.h. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
4. W związku z umorzeniem akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 960 000,00 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
6. Na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h, obniżenie kapitału zakładowego następuje w trybie uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
7. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenie.
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 5.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 17 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 019 690 akcji, które to akcje stanowią 51, 853 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 019 990 ważnych głosów w tym:
2 019 990 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 18

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 11 statutu Spółki, art. 360 § 1 k.s.h oraz art. 455 § 1 i 2 k.s.h., w związku z podjęciem Uchwały nr 17 z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie umorzenia 960 000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 960 000,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze umorzenia 960 000 akcji na okaziciela wskazanych w uchwale nr 17 w sprawie umorzenia akcji.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, po dokonaniu umorzenia akcji.
3. Na podstawie art. 360 § 2 pkt. 2 k.s.h, obniżenie kapitału zakładowego następuje w trybie uproszczonym, tj. bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd zmiany statutu Spółki.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 4.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 18 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 080 187 akcji, które to akcje stanowią 53,406 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 081 287 ważnych głosów w tym:
2 081 287 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 19

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A., działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 6) statutu Spółki, art. 360 § 1 k.s.h oraz art. 430 k.s.h. postanawia zmienić treść statutu Spółki w sposób następujący:

§ 7 statutu otrzymuje brzmienie:
,,1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.935.000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.935.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,w tym:
a) 1.817.500 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
b) 682.500 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,
c) 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii C na okaziciela”

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 19 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 086 995 akcji, które to akcje stanowią 53,581 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 088 095 ważnych głosów w tym:
2 088 095 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


UCHWAŁA NR 20

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki

STATUT
SPÓŁKI PROCHEM S.A.

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Firma spółki brzmi: PROCHEM Spółka Akcyjna, spółka może używać nazwy skróconej PROCHEM S.A.
§ 2
Siedzibą spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
§ 3
Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
§ 4
Spółka może tworzyć oddziały i filie, zakładać lub przystępować do istniejących spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospodarczych na terenie kraju i za granicą.
§ 5
Czas trwania spółki jest nieoznaczony.


II PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI
§ 6
Przedmiotem działania spółki jest działalność usługowa, produkcyjna i handlowa w zakresie:
1) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
2) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
3) 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad;
4) 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
5) 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli;
6) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych;
7) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
8) 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
9) 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
10) 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych;
11) 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
12) 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich;
13) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
14) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych,gazowych i klimatyzacyjnych;
15) 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;
16) 43.31.Z Tynkowanie;
17) 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
18) 43.33.Z Posadzkarstwo: tapetowanie i oblicowywanie ścian;
19) 43.34.Z Malowanie i szklenie;
20) 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;
21) 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych;
22) 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
23) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
24) 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;
25) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;
26) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych;
27) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych;
28) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami;
29) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych;
30) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;
31) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;
32) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;
33) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
34) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
35) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
36) 59.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
37) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
38) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
39) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
40) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych;
41) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
42) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;
43) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
44) 66.19. Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych;
45) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
46) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
47) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
48) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
49) 69.20.Z Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe;
50) 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
51) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
52) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
53) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
54) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
55) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
56) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
57) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
58) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
59) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
60) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
61) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
62) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
63) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
64) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów;
65) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
66) 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni;
67) 82.11Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
68) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
69) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
70) 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
71) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku;
72) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi.


III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
§ 7
Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.935.000 (dwa miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 2.935.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:
a) 1.817.500 (jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćset) akcji założycielskich wyemitowanych jako imienne,
b) 682.500 (sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji serii B wyemitowanych jako imienne,
c) 435.000 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji serii C na okaziciela.
§ 8
1. Imienne akcje założycielskie oraz imienne akcje serii B objęte przez pracowników spółki są akcjami uprzywilejowanymi w sposób i na warunkach określonych w § 9.
2. Akcje spółki wszystkich emisji są złożone do depozytu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
§ 9
1. Uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów.
2. Akcja uprzywilejowana traci uprzywilejowanie:
– w przypadku zamiany tej akcji na akcję na okaziciela,
– z chwilą rozwiązania umowy o pracę między akcjonariuszem (posiadaczem akcji założycielskich lub akcji serii B) a spółką,
– w razie zbycia akcji uprzywilejowanej osobie nie będącej pracownikiem spółki, jeżeli własność akcji uprzywilejowanej przejdzie w drodze dziedziczenia na inną osobę nie będącą pracownikiem spółki.
3. Akcja, która utraciła uprzywilejowanie nie może odzyskać uprzywilejowania, o którym mowa w ust.1.
§ 10
1. Na żądanie akcjonariusza akcje imienne zamienia się na akcje na okaziciela
2. Spółka zamienia akcje imienne na akcje na okaziciela dwa razy w roku kalendarzowym i uwzględnia wnioski akcjonariuszy, które wpłynęły do spółki z biur maklerskich do 10 stycznia oraz do 10 lipca danego roku kalendarzowego.
3. Akcje zgłoszone do zamiany są konwertowane i asymilowane w terminach wyznaczonych przez KDPW i GPW w lutym i w sierpniu danego roku kalendarzowego.
§ 11
Akcje własne spółki mogą być nabywane i umarzane w trybie dobrowolnym na warunkach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.


IV. WŁADZE SPÓŁKI
§ 12
Władzami spółki są:
1) Walne Zgromadzenie,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zarząd Spółki.
1. WALNE ZGROMADZENIE
§ 13
1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane jako zwyczajne lub nadzwyczajne, przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki www.prochem.com.pl oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi spółki publiczne przepisami prawa.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach określonych przez Kodeks spółek handlowych.
3. Walne Zgromadzenie mają prawo także zwołać inne władze lub osoby wskazane w bezwzględnie obowiązujących przepisach Kodeksu spółek handlowych i w sytuacjach wskazanych w tych przepisach.
§ 14
1. Walne Zgromadzenie organizowane jest w sposób tradycyjny lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Informacja o sposobie organizacji i możliwości uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu będzie podana w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
3. Listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółka ustala na podstawie:
– wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych,
– Księgi Akcyjnej PROCHEM S.A.
4. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych i wysokość reprezentowanego kapitału zakładowego.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych, każda z tych akcji daje prawo do trzech głosów.
§ 15
1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:
– żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
– żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,
– zgłaszać projekty uchwał dotyczące ustalonego porządku obrad.
§ 16
Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej lub wskazany przez niego członek Rady, a następnie Walne Zgromadzenie wybiera, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przewodniczącego, który przejmuje przewodnictwo obrad.
§ 17
1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach:
1) zatwierdzania sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok ubiegły,
2) podziału zysków lub o sposobie pokrycia strat za rok ubiegły,
3) udzielania absolutorium członkom władz spółki,
4) wyboru i odwołania Rady Nadzorczej,
5) zmiany przedmiotu działania przedsiębiorstwa spółki,
6) zmiany statutu spółki,
7) umarzania akcji,
8) emisji obligacji,
9) zatwierdzania wynagrodzenia członków Rady określonego w § 12 Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.,
10) zatwierdzania Regulaminu Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.
11) innych, które zostały zastrzeżone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia.’
§ 18
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach, nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki lub i likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzać tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
2. RADA NADZORCZA
§ 19
1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu osób. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja wspólna członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Prezesa Rady a w miarę potrzeby Wiceprezesa i sekretarza.
§ 20
1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej 5 razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Prezes Rady Nadzorczej. W czasie nieobecności Prezesa Rady Nadzorczej posiedzeniom przewodniczy wiceprezes, jeżeli został wybrany lub jeden z członków wybrany przez Radę.
3. Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub jednego członka Rady. W takim przypadku Prezes Rady Nadzorczej obowiązany jest zarządzić zwołanie posiedzenia nie później niż w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia złożenia wniosku.
§ 21
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej trzech jej członków.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych członków. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzeniu.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie głosowania pisemnego.
4. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego tryb i sposób wykonywania jej uprawnień.
§ 22
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) badanie sprawozdania Zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego spółki oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,
2) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z czynności, o których mowa w pkt.1,
3) zatwierdzanie programów i planów działalności przedsiębiorstwa spółki,
4) zawieszenie w czynnościach lub odwołanie z ważnych powodów Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w przypadku, jeżeli członkowie Zarządu nie mogą spełniać tych czynności.
5) zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spółki,
6) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa spółki oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
7) wyrażanie zgody na dokonywanie przez spółkę darowizn,
8) wyrażanie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek,
9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego spółki,
10) wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości spółki,
11) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. (z wyłączeniem § 12 tego regulaminu);
12) opiniowanie wniosków Zarządu odnośnie warunków wykupu akcji w celu umorzenia.
§ 23
Rada Nadzorcza może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
§ 24
1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
3. Wysokość wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do wykonania czynności określa Rada Nadzorcza.
3. ZARZĄD SPÓŁKI
§ 25
1. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Prezesa i pozostałych członków Zarządu na okres wspólnej kadencji trwającej trzy lata powołuje Rada Nadzorcza. W miarę potrzeb powołuje się Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów Zarządu.
2. Rada Nadzorcza z ważnych powodów może odwołać cały Zarząd lub poszczególnych jego członków.
§ 26
1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.
2. Prezes Zarządu Spółki uprawniony jest do składania oświadczeń w imieniu spółki
jednoosobowo. W przypadku pozostałych członków Zarządu i prokurentów do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie:
– dwóch członków Zarządu łącznie,
– jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem,
– dwóch prokurentów łącznie.
§ 27
Umowy i inne czynności prawne w imieniu Spółki z członkami Zarządu zawiera lub wykonuje Rada Nadzorcza na podstawie podjętych wcześniej uchwał. W imieniu Rady Nadzorczej umowy i inne dokumenty podpisuje Prezes lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.


V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 28
Organizację przedsiębiorstwa spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 29
1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Jednostkowe sprawozdania finansowe spółka sporządza zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) od roku obrotowego 2006 r.
3. Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
§ 30
1. Spółka tworzy kapitały i fundusze:
1) kapitał akcyjny,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy,
4) fundusz świadczeń socjalnych.
5) fundusze celowe.
2. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku rocznego oraz z różnicy pomiędzy ceną emisyjną i nominalną akcji.
3. Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z czystego zysku z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat lub wydatków określonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z odpisów w koszty oraz z odpisów z czystego zysku rocznego, z przeznaczeniem na pomoc mieszkaniową dla pracowników przedsiębiorstwa spółki i na świadczenia socjalne na rzecz pracowników i byłych pracowników – emerytów i rencistów.
5. Fundusze celowe tworzy się z odpisów z czystego zysku na cele określone w uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8 % czystego zysku rocznego do czasu aż kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 części kapitału akcyjnego.
§ 31
Jeżeli bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią część kapitału zakładowego, wówczas Zarząd obowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia spółki.
§ 32
Czysty zysk spółki może być przeznaczony na:
1) dywidendę dla akcjonariuszy,
2) odpisy na kapitał zapasowy,
3) odpisy na kapitały rezerwowe i fundusze tworzone przez spółkę,
4) umorzenie akcji własnych spółki,
5) inne cele określone uchwałą właściwego organu spółki.


VI. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA SPÓŁKI
§ 33
1. Rozwiązanie spółki następuje w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie spółki lub z innych przyczyn przewidzianych prawem.
2. Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
3. Szczegółowe zasady likwidacji spółki określa Kodeks spółek handlowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 34
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia na stronie internetowej: www.prochem.com.pl oraz w sposób wynikający z bezwzględnie obowiązujących spółki publiczne przepisów prawa.
§ 35
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 20 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 2 093 686 akcji, które to akcje stanowią 53,753 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 094 786 ważnych głosów w tym:
2 094 786 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.Do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy

Pod głosowanie nie poddano żadnych uchwał, które nie zostały podjęte.