Menu Zamknij

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały

Data publikacji: 10.06.2017

W dniu 10 czerwca 2017 roku odbyło się XXXVII ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:


UCHWAŁA NR 1


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia wybrać Piotra Kubiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pan Andrzej Karczykowski oświadczył, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 1, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów w tym:
3 240 550 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Annę Kaźmierczak do Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 2, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
3 240 550 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2016.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2016 r.,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016r.,
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.,
e) pokrycia straty za rok 2016.
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2016.
12. Wybory do Rady Nadzorczej X kadencji.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
3 240 550 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 4

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 3 218 229 akcji, które to akcje stanowią 82,63 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 219 329 ważnych głosów, w tym:
3 219 329 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.

UCHWAŁA NR 5

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2016 w tym:
1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 102.681 tys. zł (słownie: sto dwa miliony sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 23.601 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset jeden tysięcy złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę bilansową w kwocie 23.623 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 16.524 tys. zł (słownie: szesnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 29.816 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych),
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
3 240 550 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 6
 

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 6, przy czym w głosowaniu brało udział 3 158 507 akcji, które to akcje stanowią 81,09 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 159 607 ważnych głosów, w tym:
3 159 607 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 7

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 7, przy czym w głosowaniu brało udział 3 169 057 akcji, które to akcje stanowią 81,36 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 170 157 ważnych głosów, w tym:
3 170 157 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 8
 

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 8, przy czym w głosowaniu brało udział 3 195 750 akcji, które to akcje stanowią 82 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 196 850 ważnych głosów, w tym:
3 196 850 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 9
 

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków Karolowi Żbikowskiemu za okres od 11.06.2016r. do 31.12.2016r. w tym za okres od 11.06.2016r. do 18.11.2016r. jako Członkowi Rady Nadzorczej, oraz za okres od 18.11.2016r. do 31.12.2016r. jako Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 9, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
3 240 550 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 10
 

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 10, przy czym w głosowaniu brało udział 3 111 924 akcje, które to akcje stanowią 79,9 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 113 024 ważnych głosów, w tym:
3 113 024 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 11

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2016r. do 31.12.2016r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 11, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
3 240 550 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 12

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 28.10.2016r. do 31.12.2016r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Marcinowi Pędzińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 12, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
3 240 550 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 13
 

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 11.06.2016r. do 31.12.2016r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Michałowi Suflida.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 13, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
3 240 550 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 14
 

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2016r. do 28.10.2016r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 14, przy czym w głosowaniu brało udział 3 151 450 akcji, które to akcje stanowią 80,91 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 151 750 ważnych głosów, w tym:
3 151 750 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 15

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2016r. do 11.06.2016r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Stevenowi Tappanowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 15, przy czym w głosowaniu brało udział 2 409 390 akcji, które to akcje stanowią 61,86 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 2 410 490 ważnych głosów, w tym:
2 410 490 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 16

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2016r. do 11.06.2016r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Wiesławowi Kiepielowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę Nr 16, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
3 240 550 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 17


1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia pokryć stratę za rok 2016 w kwocie 23.600.679,75 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100), z kapitału rezerwowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 17, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
3 240 550 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 18

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2016 w tym:
1) bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160.208 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dwieście osiem tysięcy złotych),
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016r. wykazujący stratę netto w kwocie 23.144 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych),
3) skonsolidowanie sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę bilansową w kwocie 23.190 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 19.812 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset dwanaście tysięcy złotych),
5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.064 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło jednogłośnie uchwałę Nr 18, przy czym w głosowaniu brało udział 3 144 197 akcji, które to akcje stanowią 80,72 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 145 297 ważnych głosów, w tym:
3 145 297 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 19
 

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera p. Marka Garlińskiego na członka Rady Nadzorczej X kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło, w głosowaniu tajnym, uchwałę Nr 19, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
2 853 029 głosów ,,za’’,
387 521 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 20

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera p. Andrzeja Karczykowskiego na członka Rady Nadzorczej X kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło, w głosowaniu tajnym, uchwałę Nr 20, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 450 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
2 619 861 głosów ,,za’’,
620 689 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 21

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera p. Eryka Karskiego na członka Rady Nadzorczej X kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą Nr 21 brało udział 1 950 004 akcje, które to akcje stanowią 50,06 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 1 950 004 ważnych głosów, w tym:
1 152 272 głosów ,,za’’,
496 101 głosów wstrzymujących się,
301 631 głosów przeciw.


Przewodniczący stwierdził, że:
– w związku z treścią § 10 ust 8 Regulaminu WZA PROCHEM S.A., zgodnie z którym „Członkami Rady zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów „za””,
– z uwagi na fakt, że pozostałych pięciu kandydatów otrzymało większą liczbę głosów „za” niż Pan Eryk Karski
Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały ww. treści.


UCHWAŁA NR 22
 

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera p. Marcina Pędzińskiego na członka Rady Nadzorczej X kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło, w głosowaniu tajnym, uchwałę Nr 22, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 449 akcji, które to akcje stanowią 83,17 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 549 ważnych głosów, w tym:
3 240 549 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 23

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera p. Karola Żbikowskiego na członka Rady Nadzorczej X kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie jednogłośnie podjęło, w głosowaniu tajnym, uchwałę Nr 23, przy czym w głosowaniu brało udział 3 239 205 akcji, które to akcje stanowią 83,16 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 240 305 ważnych głosów, w tym:
3 240 305 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 24

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera p. Krzysztofa Obłoja na członka Rady Nadzorczej X kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie podjęło, w głosowaniu tajnym, uchwałę Nr 24, przy czym w głosowaniu brało udział 3 006 282 akcje, które to akcje stanowią 77,18 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 3 007 382 ważnych głosów, w tym:
2 088 524 głosów ,,za’’,
918 858 głosów wstrzymujących się,
0 głosów przeciw.


UCHWAŁA NR 25

Zważywszy na:
1. Wysoce niezadowalające wyniki finansowe za rok obrotowy 2016,
2. Pogarszające się, rok do roku, wyniki za pierwszy kwartał 2017,
3. Niezadowalającą formułę prowadzenia strategicznych projektów generalnego wykonawstwa (projekt na Białorusi dramatycznie obciążający wynik roku obrotowego 2016),


ZWZA rekomenduje zarządowi spółki opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie strategii spółki i grupy kapitałowej pokrywającej następujące obszary:
4. Rozwój i ograniczenie ryzyka działalności w obszarze core businessu spółki czyli świadczeniu usług projektowania przemysłowego i generalnego wykonawstwa, pozwalającej w pełni wykorzystać dorobek oraz doświadczenie pracowników, których potencjał ZWZ ocenia jako największą wartość spółki.
5. Maksymalizacja strumienia dywidend ze spółek zależnych (w krótkoterminowym horyzoncie czasowym) i dezyinwestycji w obszarze spółek zależnych w celu maksymalnego uproszczenia struktury grupy kapitałowej (w średnioterminowym horyzoncie czasowym).
6. Przygotowanie Funduszu Dywidendowego gdzie będą trafiać wszelkie pożytki wynikające z dywidend ze spółek zależnych, sprzedaży spółek zależnych, nieruchomości posiadanych przez spółki zależne oraz wszelkie inne transakcje mogące zwiększać Fundusz Dywidendowy.
7. Dodatkowo ZWZA rekomenduje wypracowanie przez zarząd i radę nadzorczą Spółki mechanizmów zapewniających okresowy (jednak nie rzadszy niż kwartalny) monitoring realizacji takiej strategii przez radę nadzorczą. ZWZA wskazuje przy tym, iż sposób realizacji ww. działań będzie podstawą oceny organów na corocznym zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.


Przewodniczący poinformował, że w głosowaniu wzięło udział 3 239 450 akcji stanowiących 83,17 % kapitału zakładowego, z których oddano 3 240 550 ważnych głosów, w tym:
1 152 271 głosów ,,za’’,
0 głosów wstrzymujących się,
2 088 279 głosów przeciw.
Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały o ww. treści.