Menu Zamknij

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały

Data publikacji: 01.06.2019

W dniu 1 czerwca 2019 roku odbyło się XL ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. postanawia wybrać Piotra Kubiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 1 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 465 648 akcji, które to akcje stanowią 15,865 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 466 748 ważnych głosów w tym:
466 748 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCHEM Spółka Akcyjna postanawia wybrać Jana Matykiewicza i Sebastiana Sowę na Członka Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 2 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 465 648 akcji, które to akcje stanowią 15,865 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 466 748 ważnych głosów w tym:
466 748 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCHEM Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.
4) Sporządzenie listy obecności.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Przyjęcie porządku obrad.
7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2018.
8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.
9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2018 r.,
b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2018,
c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.,
d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.,
e. podziału zysku za rok 2018

10) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2018 rok.
11) Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2018.
12) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 465 648 akcji, które to akcje stanowią 15,865 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 466 748 ważnych głosów w tym:
466 748 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 4

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:
668 630 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 5

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2018 w tym:

1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91 053 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 089 tys. zł (słownie: milion osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 932 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych),
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 17 306 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta sześć tysięcy złotych),
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23 154 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:
668 630 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 6

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 599 147 akcji, które to akcje stanowią 20,413 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 600 247 ważnych głosów w tym:
600 247 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 7

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 7 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 608 056 akcji, które to akcje stanowią 20,717 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 609 156 ważnych głosów w tym:
609 156 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 8

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 8 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 630 622 akcji, które to akcje stanowią 21,486 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 631 722 ważnych głosów w tym:
631 722 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 9

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 9 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 593 534 akcji, które to akcje stanowią 20,222 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 593 834 ważnych głosów w tym:
593 834 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 10

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Karolowi Żbikowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 10 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:
668 630 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 11

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 11 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 465 648 akcji, które to akcje stanowią 15,865 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 466 748 ważnych głosów w tym:
466 748 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 12

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 12 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:
668 630 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 13

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Marcinowi Pędzińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 13 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:
668 630 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 15

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2018, w kwocie 1 088 573,12 zł (słownie: milion osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) zostaje w całości przeznaczony na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 15, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:
642 424 głosów ,,za’’,
26 200 głosów przeciw,
6 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 16

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2018 w tym:

1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149 778 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 839 tys. zł (słownie: milion osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 2 201 tys. zł (słownie: dwa miliony dwieście jeden tysięcy złotych),
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 25 565 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 21 356 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 16, przy czym w głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:
668 630 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.


Do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy


Pod głosowanie poddano następujące projekty uchwał, które nie zostały podjęte:UCHWAŁA NR 14

1. Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok 2018, w kwocie 1 088 573,12 zł (słownie: milion osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote i dwanaście groszy) w następujący sposób:

– Kwotę 880 500,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję; dzień dywidendy wyznaczyć na dzień 16 sierpnia 2019 r.; dzień wypłaty dywidendy wyznaczyć na dzień 31 sierpnia 2019 r.
– Kwotę 208 073,12 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 14 nie została podjęta. W głosowaniu brało udział 667 530 akcji, które to akcje stanowią 22,743 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 668 630 ważnych głosów w tym:
26 200 głosów ,,za’’,
642 424 głosów przeciw,
6 głosów wstrzymujących się.