Menu Zamknij

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały


Zwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.- podjęte uchwały

Data publikacji: 25.08.2020

W dniu 25 sierpnia 2020 roku odbyło się XLI ZWZ PROCHEM S.A., na którym podjęto uchwały jak niżej:


UCHWAŁA NR 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Prochem S.A. postanawia wybrać Piotra Kubiaka na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 1 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
969 150 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 2

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna postanawia wybrać Jana Matykiewicza i Bartłomieja Gzowskiego na Członka Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 2 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
969 150 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Prochem Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Wybór Sekretariatu Walnego Zgromadzenia.

4) Sporządzenie listy obecności.

5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6) Przyjęcie porządku obrad.

7) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2019.

8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.

9) Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2019 r.,

b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2019,

c. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,

d. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.,

e. podziału zysku za rok 2019

10) Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2019 rok.

11) Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2019.

12) Wybory do Rady Nadzorczej XI kadencji.

13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

14) Zamknięcie obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 3, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
969 150 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 4

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za rok 2019.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 4, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
969 150 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 5

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za rok 2018 w tym:

1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 177 901 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 698 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 3 651 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 20 367 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 651 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 5, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
969 150 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 6

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. Prezesowi Zarządu Jarosławowi Stępniewskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 6 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 899 967 akcji, które to akcje stanowią 30,663 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 900 767 ważnych głosów w tym:
900 767 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 7

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. Wiceprezesowi Zarządu Markowi Kiersznickiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 7 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 908 876 akcji, które to akcje stanowią 30,966 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 909 676 ważnych głosów w tym:
909 676 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 8

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki udziela absolutorium z wykonywanych obowiązków za okres od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. Wiceprezesowi Zarządu Krzysztofowi Marczakowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 8 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 930 962 akcji, które to akcje stanowią 31,719 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 931 762 ważnych głosów w tym:
931 762 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 9

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Prezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Markowi Garlińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 9 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 884 354 akcji, które to akcje stanowią 30,131 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 884 354 ważnych głosów w tym:
884 354 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 10

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Wiceprezesowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Karolowi Żbikowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 10 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
969 150 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 11

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Andrzejowi Karczykowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 11 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 684 959 akcji, które to akcje stanowią 23,337 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 685 759 ważnych głosów w tym:
685 759 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 12

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Krzysztofowi Obłojowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 12 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
969 150 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 13

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. Członkowi Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Marcinowi Pędzińskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 13 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
969 150 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 15

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia, że zysk netto za rok 2019, w kwocie 3 697 951,01 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych jeden grosz) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 15, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
953 650 głosów ,,za’’,
15 500 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 16

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2019 w tym:

1) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 259 375 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8 043 tys. zł (słownie: osiem milionów czterdzieści trzy tysiące złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk bilansowy netto w kwocie 7 995 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 31 531 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych),
5) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 203 tys. zł (słownie: osiem milionów dwieście trzy tysiące złotych),
6) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających do sprawozdania finansowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 16, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
969 150 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 17

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Marka Garlińskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 17 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
684 250 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
284 900 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 19

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Andrzeja Karczykowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 19 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
684 250 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
284 900 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 20

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Wiesława Kiepiela.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 20 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
646 006 głosów ,,za’’,
22 744 głosów przeciw,
300 400 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 21

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Krzysztofa Obłoja.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 21 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
668 750 głosów ,,za’’,
0 głosów przeciw,
300 400 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 22

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Karola Żbikowskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 22 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
668 750 głosów ,,za’’,
284 900 głosów przeciw,
15 500 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 23

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”) przyjmuje politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej spółki PROCHEM S.A. stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę Nr 23 w głosowaniu tajnym, przy czym w głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
668 750 głosów ,,za’’,
284 900 głosów przeciw,
15 500 głosów wstrzymujących się.


Do protokołu nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy.


Pod głosowanie poddano następujące projekty uchwał, które nie zostały podjęte:UCHWAŁA NR 14

1. Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki postanawia:

1) przeznaczyć na wypłatę dywidendy część z zysku netto za rok 2019, w kwocie 1.467.500,00 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), tj. 0,50 zł na jedną akcję,
2) przeznaczyć na kapitał zapasowy część z zysku netto za rok 2019 w kwocie 2.230.451,01 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych jeden grosz).

2. Określić:

1) dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2020 r.;
2) dzień wypłaty dywidendy na 28 września 2020 r.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 14 nie została podjęta. W głosowaniu brało udział 968 350 akcji, które to akcje stanowią 32,993 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym:
318 691 głosów ,,za’’,
646 783 głosów przeciw,
3 676 głosów wstrzymujących się.UCHWAŁA NR 18

1. WALNE ZGROMADZENIE PROCHEM S.A. działając na podstawie § 17 statutu Spółki, wybiera członka Rady Nadzorczej XI kadencji Rady Grzegorza Janasa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 18 nie została podjęta. W głosowaniu brało udział 945 606 akcji, które to akcje stanowią 32,218 % całego kapitału zakładowego, z których oddano łączną liczbę 946 406 ważnych głosów w tym:
300 400 głosów ,,za’’,
646 006 głosów przeciw,
0 głosów wstrzymujących się.