Menu Zamknij

Zmiana porządku obrad WZA PROCHEM S.A.


Zmiana porządku obrad WZA PROCHEM S.A.

Data publikacji: 20.05.2016

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „PROCHEM S.A.”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2016 („ZWZ”) informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Nowe punkty – dodane na żądanie akcjonariuszy – zostały wskazane poniżej (pkt 12). Po wprowadzonych zgodnie z żądaniami akcjonariuszy zmianach, porządek obrad NWZ zwołanego na dzień 11 marca 2016 r. przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za rok 2015.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2015 r. (uchwała Nr 1) ,
b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 (uchwała Nr 2),
c) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2015r. (uchwały Nr 3 – 5),
d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. (uchwały Nr 6 – 10),
e) podziału zysku za rok 2015 (uchwała Nr 11).
10. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki PROCHEM S.A. za 2015 rok.
11. Podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki PROCHEM S.A. za rok 2015 (uchwała Nr 12).
12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (punkt dodany zgodnie z żądaniem akcjonariuszy).
13. Zamknięcie obrad.


W ramach istniejących spraw oraz spraw dodanych do porządku obrad, akcjonariusze Emitenta przedstawili następujące projekty uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie podziału zysku (pkt. 9e porządku obrad);
2. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej (pkt. 12 porządku obrad);
3. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej (pkt. 12 porządku obrad).


Emitent informuje, że wraz z wnioskiem nie zostały mu zgłoszone kandydatury do Rady Nadzorczej.
Treść projektów uchwał akcjonariuszy oraz żądania akcjonariuszy stanowią załączniki do niniejszego raportu. W załączeniu do raportu, Emitent przekazuje także zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał ZWZ.


Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).