Menu Zamknij

Zbycie aktywów o znacznej wartości przez emitenta na rzecz spółki zależnej


Zbycie aktywów o znacznej wartości przez emitenta na rzecz spółki zależnej

Data publikacji: 19.12.2013

W dniu 18 grudnia 2013 roku podpisana została umowa, na mocy której PROCHEM S.A. zbyła 70.000 akcji Elektromontaż Kraków S.A., każda o wartości nominalnej 5 złotych, na rzecz spółki zależnej PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o.

Akcje jw. zostały zbyte po cenie 80 zł każda, tj. za łączną kwotę 5 600 000 zł.

Wartość ewidencyjna tych aktywów uwidoczniona w księgach rachunkowych PROCHEM S.A. wynosi 515 838,44 zł. Określona w umowie kwota zostanie przelana na konto PROCHEM S.A. w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży akcji.

Źródłem finansowania transakcji są środki własne PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o.
PROCHEM S.A. posiada 100% udziałów w spółce PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o.

Elektromontaż Kraków S.A., którego akcje są przedmiotem transakcji, jest spółką zależną PROCHEM S.A. Przed transakcją PROCHEM S.A. bezpośrednio posiada 38,75% kapitału tej spółki.

Po transakcji PROCHEM S.A. będzie posiadała bezpośrednio 11,62% kapitału Elektromontaż Kraków.
Po transakcji PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o. będzie posiadała 58,68% kapitału tej spółki.
Udział w kapitale i prawie głosów bezpośredni i pośredni (przez spółkę PROCHEM INWESTYCJE). PROCHEM S.A. w Elektromontażu Kraków S.A. na dzień przekazania raportu wynosi 70,3%