Menu Zamknij

Zbycie aktywa przez jednostkę zależną


Zbycie aktywa przez jednostkę zależną

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 maja 2015 r. jednostka zależna Emitenta – Elmont Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zawarła umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego oraz umowę przeniesienia praw, na mocy której Elmont Inwestycje Sp. z o.o., za cenę 4.000.000,00 EUR + VAT przeniosła na nabywcę:

  • prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie, w dzielnicy Podgórze, o powierzchni 1,882 ha
  • prawo do projektu budowlanego zatwierdzonego pozwoleniem na budowę.


Strony zawarły również odrębną umowę, na mocy której Elmont Inwestycje Sp. z o.o. przysługuje warunkowo prowizja w wysokości do 1.000.000,00 EUR. Prawo do otrzymania prowizji i ostateczna wysokość prowizji uzależnione są od otrzymania przez nabywcę zamiennego pozwolenia na budowę, w budynku, który ma być wybudowany na nieruchomości, której dotyczy prawo użytkowania wieczystego, o którym mowa na wstępie oraz od ostatecznej powierzchni najmu wskazanej w zamiennym pozwoleniu budowlanym.


Elmont Inwestycje Sp. z o.o. jest spółką współkontrolowaną przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta – Elektromontaż Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie.