Menu Zamknij

Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie


Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Data publikacji: 25.01.2013

Zarząd Spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25.01.2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Spółki Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej Ustawa). Zawiadomienie to zostało złożone w imieniu komplementariuszy i komandytariuszy, którzy są członkami Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Andrzeja Karczykowskiego, Marka Garlińskiego, Adama Parzydła; Członkami Zarządu Emitenta, tj. Jarosława Stępniewskiego, Marka Kiersznickiego, Krzysztofa Marczaka; oraz Prokurentów Emitenta, tj. Barbary Auguścińskiej-Sawickiej, Macieja Kality, Grzegorza Kobyłeckiego i Jana Milczarczyka.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia informujemy, że w dniu 25.01.2013 r. ze Spółki Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa, będącej osobą blisko związaną z ww. osobami, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 Ustawy, ustąpił jeden z komandytariuszy. Spółka Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa tytułem zwolnienia się z zobowiązania określonego w art. 65 §3 Kodeksu spółek handlowych wydała ustępującemu komandytariuszowi w dniu 25 stycznia 2013 r. 21 128 akcji Spółki PROCHEM S.A. według wartości tych akcji wynikającej z kursu tych akcji ustalonym na ostatniej sesji giełdowej w 2012 roku tj. po cenie 16,14 zł. Łączna kwota transakcji wyniosła 341 005,92 zł.

Przed wydaniem akcji, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa posiadała: 962 341 akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 24,7071% kapitału zakładowego, a akcje te dawały prawo do wykonania 962 341 głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. co odpowiadało 24,6839% ogólnej liczby głosów. Po opisanym wyżej wydaniu akcji komandytariuszowi, Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa, od dnia 25 stycznia 2013r. posiada 941 213 akcji PROCHEM S.A., co stanowi 24,1646% kapitału zakładowego, a posiadane akcje dają prawo do 941 213 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 24,1420% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A.