Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Stevena Tappana o zmianie stanu posiadanego udziału


Zawiadomienie przez Stevena Tappana o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 25.06.2018

Zarząd PROCHEM S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 22 czerwca 2018 roku otrzymał od akcjonariusza spółki, p. Stevena Tappana zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz o zwiększeniu udziału powyżej 20% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zmiana udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta nastąpiła wskutek zakupu w dniu 22 czerwca 2018 r. 176 226 akcji uprawniających do 176 226 głosów, stanowiących 4,52 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Przed zmianą p. Steven Tappan posiadał łącznie 723 774 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 18,58 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 723 774 głosów, stanowiących 18,58 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie udziału p. Steven Tappan posiada łącznie 900 000 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowią 23,11 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 900 000 głosów, stanowiących 23,10 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, w wyniku powyższej transakcji zakupu udział p. Stevana Tappana w ogólnej liczbie głosów w Spółce przekroczył 20%.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje PROCHEM S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.