Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Stevena Tappana o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez Stevena Tappana o zmianie stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 26.03.2018

Zarząd PROCHEM S.A. (dalej jako „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2018 roku otrzymał od akcjonariusza spółki, p. Stevena Tappana zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz o zmniejszeniu udziału poniżej 20 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zmiana udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta nastąpiła wskutek sprzedaży w dniu 21 marca 2018 r. 251 604 akcji uprawniających do 251 604 głosów, stanowiących 6,46 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;

Przed zmianą p. Steven Tappan posiadał łącznie 950 260 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowiły 24,40 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do 950 260 głosów, stanowiących 24,39 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po zmianie udziału p. Steven Tappan posiada łącznie 698 656 sztuk akcji PROCHEM S.A., które stanowią 17,94 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do 698 656 głosów, stanowiących 17,93 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie, w wyniku powyższej transakcji sprzedaży udział p. Stevana Tappana w ogólnej liczby głosów w Spółce zmniejszył się i osiągnął poniżej 20%.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje PROCHEM S.A., jak i brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.