Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Wyznaczenie terminu rozprawy przed Sądem Apelacyjnym w sprawie p-ko PERN S.A.

Data publikacji: 26.05.2017

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 26 maja 2017 Spółka PROCHEM S.A. otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A następującą informację:

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, zawiadamia o zwiększeniu przez ww. Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A. oraz zwiększeniu dotychczasowego zaangażowania o 2 % ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.
Zmiana dotychczas posiadanego udziału o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w stosunku do ujawnienia stanu posiadania ww. Funduszy z dnia 23 grudnia 2015 r. nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 23 maja 2017 r.

Przed zmianą udziału ww. Fundusze posiadały 471 880 akcji PROCHEM S.A., co stanowiło 12,12 % kapitału zakładowego spółki. Posiadane akcje dawały 471 880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,11 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 24 maja 2017 r. Fundusze posiadały 476 380 akcji PROCHEM S.A., co stanowiło 12,23 % kapitału zakładowego spółki. Posiadane akcje dawały 476 380 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 12,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od ww. Funduszy posiadających akcje PROCHEM S.A., jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.