Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 28.12.2015

Spółka PROCHEM S.A. otrzymała informację jak niżej:

W wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 22 grudnia 2015 r. QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych – QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolute Return FIZ oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ zwiększyło (przez Fundusze wspólnie) udział w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A. oraz przekroczyło próg 10% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Przed zmianą Fundusze łącznie posiadały 389 463 akcji Spółki, co stanowiło 9,999% kapitału zakładowego oraz posiadały 389 463 głosy z tych akcji, co stanowiło 9,996% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Na dzień transakcji Fundusze łącznie posiadały 394 963 akcji Spółki, co stanowiło 10,14% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te dawały 394 963 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,137 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.