Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Quercus TFI S.A


Otrzymanie przez PROCHEM S.A. zawiadomienia o przedłużeniu terminu obowiązywania porozumienia pod nazwą POROZUMIENIE PHC

Data publikacji: 08.01.2018

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 5 stycznia 2018 r. Spółka PROCHEM S.A. otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A następującą informację:

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, zawiadamia o zmniejszeniu przez ww. Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A. poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.
Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 4 stycznia 2018 r.

Przed zmianą udziału ww. Fundusze posiadały 301 662 akcji PROCHEM S.A., co stanowiło 7,74 % kapitału zakładowego spółki. Posiadane akcje dawały 301 662 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,74 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 4 stycznia 2018 r. Fundusze posiadały 193 331 akcji PROCHEM S.A., co stanowiło 4,96 % kapitału zakładowego spółki. Posiadane akcje dawały 193 331 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,96 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Brak jest podmiotów zależnych od ww. Funduszy posiadających akcje PROCHEM S.A., jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.