Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Quercus TFI S.A


Zawiadomienie przez Quercus TFI S.A o zmniejszeniu wspólnie przez zarządzane przez Quercus TFI S.A. Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 28.12.2017

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 r. Spółka PROCHEM S.A. otrzymała od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A następującą informację:

Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, działając w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych: QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ, zawiadamia o zmniejszeniu przez ww. Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PROCHEM S.A. o 2 % ogólnej liczby głosów oraz zejściu poniżej progu 10% ogólnej liczny głosów w spółce PROCHEM S.A.
Zmiana dotychczas posiadanego udziału nastąpiła w wyniku transakcji na rynku regulowanym w dniu 22 grudnia 2017 r.

Przed zmianą udziału ww. Fundusze posiadały 531 411 akcji PROCHEM S.A., co stanowiło 13,64 % kapitału zakładowego spółki. Posiadane akcje dawały 531 411 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 13,64 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 22 grudnia 2017 r. Fundusze posiadały 308 553 akcji PROCHEM S.A., co stanowiło 7,92 % kapitału zakładowego spółki. Posiadane akcje dawały 308 553 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,92 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału QUERCUS Parasolowy SFIO posiadał 308 408 akcji PROCHEM S.A., co stanowiło 7,92 % kapitału zakładowego spółki. Posiadane akcje dawały 308 553 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 7,92 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień 22 grudnia 2017 r. QUERCUS Parasolowy SFIO posiadał 178 408 akcji PROCHEM S.A., co stanowiło 4,58 % kapitału zakładowego spółki. Posiadane akcje dawały 178 408 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,58 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Brak jest podmiotów zależnych od ww. Funduszy posiadających akcje PROCHEM S.A., jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Akcjonariusz nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ww. ustawy, oraz nie posiada głosów, o których mowa w art. 69b ust. 2 i 3 ww. Ustawy.

Skan otrzymanego zawiadomienia Spółka przesyła jako załącznik do niniejszego raportu (plik do pobrania).