Menu Zamknij

Zawiadomienie przez „POROZUMIENIE PHC” o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez „POROZUMIENIE PHC” o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki PROCHEM S.A.

Data publikacji: 05.10.2016

Zarząd spółki PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 5 października 2016 r. otrzymał zawiadomienie od podmiotu pod nazwą „POROZUMIENIE PHC” jak niżej:

„Zawiadomienie o zmianie prawa głosu wynikającego z zawartego porozumienia pod nazwą „POROZUMIENIE PHC” dającego prawo do wykonywania prawa głosu ponad 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Zawiadamiający niniejszym informuje, że 4 października 2016 roku akcjonariusz spółki PROCHEM S.A. pan Steven Tappan będący członkiem Porozumienia PHC (dalej PHC) złożył zawiadomienie o odstąpieniu od PHC. Pan Steven Tappan posiada 510.000 akcji spółki PROCHEM, co odpowiada 13,09% głosów w ogólnej liczbie głosów i stanowi 13,09% kapitału zakładowego.

Przed zmianą w składzie Porozumienia PHC, członkowie porozumienia dysponowali wspólnie 1.173.561 akcjami spółki PROCHEM S.A., z prawem do wykonywania 1.174.661 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PROCHEM S.A., co odpowiadało 30,1492% ogólnej liczby głosów i stanowiło 30,13% kapitału zakładowego.

Po dokonaniu zmiany w składzie Porozumienia PHC, członkowie porozumienia dysponują wspólnie 663 561 akcjami spółki PROCHEM S.A., co daje prawo do wykonywania 664.661 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PROCHEM S.A., co odpowiada 17,0594% ogólnej liczby głosów i stanowi 17,0363% kapitału zakładowego.

PHC nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie.
PHC nie posiada instrumentów finansowych, które po upływie terminu płatności bezwarunkowo uprawniają lub zobowiązują ich posiadacza do nabycia akcji, z którymi związane są prawa głosu, wyemitowanych już przez Spółkę, lub odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych określonych w zdaniu poprzedzającym, niezależnie od tego, czy instrumenty te są wykonywane przez rozliczenie pieniężne o którym mowa w art. 69 b ust. 1 pkt1) i 2) Ustawy o obrocie.